• DOLAR
  5,3223
  % 0,74
 • EURO
  6,0410
  % 0,73
 • ALTIN
  229,3467
  % -0,04
 • BIST
  101.971
  % 0,23
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERE KIŞLIK KIYAFET VE BOT ALIMI

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERE KIŞLIK KIYAFET VE BOT ALIMI

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERE KIŞLIK KIYAFET VE BOT ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personellere Kışlık Kıyafet ve Bot Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2018/6115451
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personellere Kışlık Kıyafet ve Bot
Alımı 71 ADET KIŞLIK PENYE 71 ADET KIŞLIK PANTOLON 71 ADET
KIŞLIK YELEK 71 ADET KIŞLIK MONT 71 ADET BOT 71 ADET KIŞLIK BERE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler 15 gün içinde
İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32
1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik)
b) Tarihi ve saati : 12.12.2018 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici firma kesin kabul tarihinden itibaren kışlık mont, kışlık yelek, kışlık bot için 2 (iki) yıl , diğer ürünler
için 1 ( bir) yıl garanti verecektir. Garanti taahhütnamesi ihale teklif zarfında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
*112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Kışlık Penye, Kışlık Pantolon, Kışlık Yelek, Kışlık Mont, Kışlık Bere için
teknik şartnameye uygun olarak dikilmiş 1’er adet numuneyi ihale saatinden önce satınalma birimine teslim
edilecektir.
*112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Kışlık Bot için teknik şartnameye uygun 1 çift kışlık bot numunesini ihale
saatinden önce satınalma birimine teslim edilecektir.
*Tüm ürünler için İdare gerek duyduğu takdirde teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olduğuna
ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından veya akredite olmuş özel laboratuvarlardan alınmış analiz raporunu
isteyecektir. İstenilen tüm analiz raporlarının 2018 tarihli olması gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü –
Satınalma Birimi (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:428)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

 • YORUM
reklam