2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İSİMLİK BEZ ALIMI
2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İSİMLİK BEZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/156889
1-İdarenin
a) Adı : 2 . JANDARMA E.EĞT.TUĞAY K.LIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH. 2’NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI 11060 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 2282120143 – 2282124101
ç) Elektronik Posta Adresi : jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : 2’nci Jandarma Eğtim Tugay Komutanlığı İhale Komusyon
Başkanlığı/BİLECİK
e) İhale dokümanının görülebileceği / : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet adresi
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı :İSİMLİK BEZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :1. 426 Numaralı Taşınır Mal Saymanlığına 30.000 Adet
İsimlik, Bez Kamuflajlı Alımı. 2. 473 Numaralı Taşınır Mal
Saymanlığına 6.800 Adet İsimlik Bez Kamuflajlı Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı 426
Numaralı Taşınır Mal Saymanlığına :30.000 Adet, Söğüt
Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı 473 Numaralı
Taşınır Mal Saymanlığına :6.800 Adet teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP, CELP
DÖNEMLERİNE GÖRE TAKSİTLER HALİNDE, YÜKLENİCİYE
İSİM LİSTELERİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 (ON BEŞ)
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İSİMLİKLER SİPARİŞ VERİLEN
BİRİM SAYMANLIK DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
AYRICA İŞE BAŞLAMA TEBLİĞİ YAPILMAYACAKTIR
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.04.2018 – 11:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 26.04.2018 11:00 – 26.04.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 26.04.2018 – 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-
tekliflerin açılacağı adres) : 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon
Başkanlığı/BİLECİK
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır. (BN:154)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam