• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
62 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

62 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

62 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
62 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/33454
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisimiz Bilecik Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri idarenin yapacağı yazılı
veya sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde tek
seferde Bilecik Devlet Hastanesine teslimat yapılacaktır.
Yükleniciler faturalarını malları teslim ettikleri idare adına
düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen idarece
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32
,1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 14.02.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilecek ürünlerin Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB’a kayıtları, SUT Kodları ve Ürünlerin Yerli Malı
olduğuna dair düzenlenen form teklif dosyasında sunulacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (ihale listesinde yer alan numune sayısı kadar) numuneyi ihale
saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun
göz önünde bulundurularak önceden yapılması gerekmektedir.) Numuneler tutanakla teslim alınacak
olup, bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya
ambalajlanarak, üzerine malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adını içerecek şeklinde etiketlenmiş
olarak teslim edeceklerdir. Açıktan gönderilecek numuneler ile üzerinde firma adı ve kalem sıra numarası
belirtilmeyen numuneler kabul edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından tekrar
numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre
incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları
tutanak altına alınacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere
ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
– Satınalma Birimi (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik)
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32
,1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:26)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam