AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/192632
1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ 7 11130 BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 4448858-02282149000 –
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@bilecik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 230.000 litre Motorin (Eurodizel), 15.000 litre. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
(95 Oktan)- Akaryakıt Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Motorin Eurodizel(Takribi) 15.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına
göre yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt
tankına konulacaktır.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) ise(idarenin
öngörmesi halinde ) yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş)
iş günü içerisinde nakliye dahil, geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz
atölyesine getireceği akaryakıt tankına/tanklarına konulacak teslim
(Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Belediye
araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak şekilde) edilecektir.
c) Teslim tarihi : Motorin Eurodizel(Takribi) 15.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına
göre yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt
tankına konulacaktır.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) ise(idarenin
öngörmesi halinde ) yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş)
iş günü içerisinde nakliye dahil,geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz
atölyesine getireceği akaryakıt tankına/tanklarına konulacak teslim
(Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Belediye
araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak şekilde) edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 04.05.2020 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ya da Bayisi olduğuna dair,EPDK’dan alınmış,sözleşme bitimine
kadar geçerlilik süresinin devam edeceği Bayilik Lisansı veya Dağıtıcı Lisansı belgelerinin aslı ya da noter
onaylı suretinin verilmesi
b)Bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış ve süresi bitimine kadar geçerlilik süresi
dolmamış Yetkili Bayi olduğunu kanıtlayan Bayilik Belgesi’nin veya bu hususu kanıtlayan sözleşmenin aslı veya
Noter Onaylı suretinin verilmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik
ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt ürünleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde
bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı Satınalma ve İhale Büro İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN-72)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam