• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM, JENERATÖR PERİYODİK BAKIM ONARIM VE
TRANSFORMATÖRLER İLE MODÜLER HÜCRELER VE DONANIMLARIN (TRAFO, OG HÜCRELER VE
BİLEŞENLERİ) İŞLETME SORUMLULUĞU, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/17948
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ASANSÖR, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLER İLE
MODÜLER HÜCRELER VE DONANIMLARIN (TRAFO,
OG HÜCRELER VE BİLEŞENLERİ) İŞLETME SORUMLULUĞU,
BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm bağlı sağlık tesislerimiz
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,
1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 06.02.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1.KISIM ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İÇİN; *TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,
*Yetkili Servis Belgesi, *95/16 AT Asansör Direktifi Ek X (G Modülü) Sertifika Belgesi, Belgelerin ihale
dosyasında sunulması zorunludur. 2.KISIM JENERATÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI
İÇİN; *TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında sunulması zorunludur. 3.KISIM TRANSFORMATÖRLER
İLE MODÜLER HÜCRELER VE DONANIMLARIN (TRAFO, OG HÜCRELER VE BİLEŞENLERİ) İŞLETME
SORUMLULUĞU, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İÇİN; *Bakım ve onarım işlemini gerçekleştirecek
olan teknik personele ait “EKAT Belgesi” ve “İSG Belgesi” ihale dosyasında sunulması zorunludur. *İşletme
sorumluluğunu üstlenecek mühendisin, EMO tarafından yılsonuna kadar geçerli olmak üzere verilen “Elektrik 1
kV üstü ve 1 kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi” Yüklenici tarafından
ihale dosyasında sunulması zorunludur. (SMM: Serbest Müşavir Mühendisi)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
– Satınalma Birimi (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,1 Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:17)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam