BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Bilecik Belediye Başkanlığı bünyesindeki su aboneliklerinde, Ön Ödemeli Elektronik Kartlı su sayacı sisteminin uygulanması ve lisans,imtiyaz hakkı ihalesi, 2886 Sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

1-İdarenin

a)Adresi

:

ISTIKLAL MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:7 BELEDİYE SARAYI/ BİLECİK

b)Telefon ve faks numarası

:

228212 10 88 – 2282121802

c)Elektronik Posta Adresi

:

hesap@bilecik.bel.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

 www.bilecik.bel.tr                                                                            

       

2-İhale konusu işin

 Niteliği, türü ve miktarı

:

Bilecik Belediyesi bünyesindeki su aboneliklerinde Ön ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sisteminin uygulanması.(İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.)

 

 

 

 

 

 

 İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Bilecik Belediyesi Encümen Salonu

b)Tarihi ve saati

:

09/07/13 15:00


4.1 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
   

            a. Kanuni ikametgah belgesi, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa       faks ve elektronik posta adresi.

                b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

1.Gerçek kişi olması halinde; en geç 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.Tüzel kişi olması halinde; mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından en geç 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

                c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.

2.Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya   kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu durumları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri

3.Teklif mektubunda herhangi bir silinti veya kazıntı olmayacaktır.

d)Teklif ile ilgili vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tastikli vekaletnamesi ile noter tastikli imza beyannamesi

e)Bu şartnamede belirtilen geçici teminat, Doküman satın alındı belgesi.

f)Sosyal Güvenlik Prim Borcu, Vergi Borcu ve Bilecik Belediyesine borcu olmadığına dair kurumlardan alınmış belge

g)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b) ve ( c ) bendlerinde yer alan belgelerin her bir ortaklık tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İHALENİN BEDELİ, SAYAÇ SATIŞ  FİYATI, GEÇİCİ TEMİNATI VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

     

a)Özellikleri ihale dökümanında belirlenen 1 ( bir ) adet 20 mm çapındaki mesken tipi   ön ödemeli kartlı elektronik sayacının Kurum payı(%5), (Katma Deger Vergisi ve montaj dahil abonelere maksimum satış fiyatı (İkiyüzotuz)   230,00TL üzerinden açık teklif eksiltme usulü ile ihaleye çıkılacaktır.

b)İhalenin Muhammen Bedeli: 253.000,00TL(İkiyüzelliüçbinTL),                                                       Geçici Teminat: 7.590,00TL (YedibinbeşyüzdoksanTL)'dir.

c)İhaleye katılacaklar ihale saatinden önce geçici teminat bedelini T.C Vakıflar Bankası Merkez/Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına  nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

d)Teknik ve idari şartnamede, belirtilen şartlar doğrultusunda, en ekonomik ( sayaç başına verilecek en düşük bedel ) teklif nazara alınacaktır.

e)İstekliler özellikleri teknik ve idari şartnamede belirtilen ve abonelere satacakları her bir su sayacı için; KDV , kuruma verecekleri  %5 TL kurum payı ve  montaj dahil her bir sayaç başına verecekleri (TL) cinsinden, tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesindeki hususlara göre  vereceklerdir.

4.3. İhale dokümanları ( Teknik ve İdari Şartname ) 250,00 TL karşılığı Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden  temin edilebilecektir.

4.4.İhale Dosyaları en geç ihale günü saat 14:00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne  teslim edilecektir.

 4.5. Belediye bu ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam