• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİLECİK BELEDİYESİ AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ

BİLECİK BELEDİYESİ AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ

BİLECİK BELEDİYESİ AKARYAKIT MAL ALIMI İŞİ
BİLECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bilecik Belediyesi Akaryakıt Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/102552
1-İdarenin
a) Adresi : ISTIKLAL MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI 7 11100
BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282123252 – 2282121802
c) Elektronik Posta Adresi : fen@bilecik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 litre Motorin (Eurodizel), 12.000 litre. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
(95 Oktan)-Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Motorin Eurodizel(Takribi) 5.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına göre
yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt tankına konulacaktır.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) ise(idarenin öngörmesi halinde )
yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde nakliye
dahil, geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz atölyesine getireceği akaryakıt
tankına/tanklarına konulacak teslim (Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş
günü içerisinde Belediye araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak şekilde)
edilecektir
c)Teslim tarihi : Motorin Eurodizel(Takribi) 5.000 lt’lik dilimler halinde veya iş programına
göre yüklenici tarafından Belediye atölyesinde bulunan akaryakıt tankına
konulacaktır.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) ise(idarenin öngörmesi
halinde ) yüklenicinin sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde
nakliye dahil,geçici ve bedelsiz olarak Belediyemiz atölyesine getireceği
akaryakıt tankına/tanklarına konulacak teslim (Sözleşme imzalandıktan sonra
5 (beş) iş günü içerisinde Belediye araçlarının depolarına teslimatını sağlayacak
şekilde) edilecektir. Yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş
günü içerisinde getirilmeyen ve montajı yapılmayan akaryakıt tankları için günlük
(her gün için )2.000,00 (İki Bin ) TL gecikme cezası uygulanacak olup,
ilk hakedişte kesinti yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ertuğrulgazi Cad. No:7 Belediye Sarayı/BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat
veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ya da Bayisi olduğuna dair, EPDK’dan alınmış, sözleşme bitimine kadar
geçerlilik süresinin devam edeceği Bayilik Lisansı veya Dağıtıcı Lisansı belgelerinin aslı ya da noter onaylı suretinin
verilmesi
b)Bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan alınmış ve süresi bitimine kadar geçerlilik süresi dolmamış
Yetkili Bayi olduğunu kanıtlayan Bayilik Belgesi’nin veya bu hususu kanıtlayan sözleşmenin aslı veya Noter Onaylı
suretinin verilmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik
ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt ürünleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Belediyesi/Fen İşleri Müdürlüğü
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:60)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam