BİLECİK BOZÜYÜK HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ  ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BOZÜYÜK HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

BİLECİK BOZÜYÜK HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ  ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-II.BÖLGE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

BİLECİK  BOZÜYÜK HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale  Kayıt  Numarası  : 2013/33384

1-İdarenin

a)      Adresi                :FETHİYE FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 133 16140 NİLÜFER/BURSA

b)      Telefon ve  Faks  Numarası: 224 241 72 00 – 224 241 72 02

c)       Elektronik Posta Adresi:    [email protected]

    ç)     İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/ETAP/

2- İhale konusu yapım işinin

    a ) Niteliği,türü ve miktarı     : İhalenin niteliği,türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta                                                (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

    b )Yapılacağı yer  : Bozüyük İlçesi Meteroloji  Hizmet Binası

       c )İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde

                           Yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

      ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120(Yüz yirmi) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a)      Yapılacağı yer : Orman ve Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müftülüğü Bilecik Şube Müdürlüğü

b)      Tarihi ve saati : 09.04.2013 – 10.00

 

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı  gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3.Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin , tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortaklığa ait olması halinde , ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret  sicil memurlukları  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen düzenlendiği  tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz  olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe belgeler  ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

 

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihale benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(29 Aralık 2005 ) tarihli 26038 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler dair tebliğe göre B ÜST YAPI(Bina) 4.Grup işler

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması benzer işe denk sayılacak

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yeterli istekler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması :

7.1.İhale dokümanı idarenin  adresinde görülebilir  ve 75 TRY (Türk Lirası )karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü Bursa adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını  satın almaları veya EKAP üzerinden imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler ihale tarih saatine kadar Orman Su İşleri Bakanlığı II.Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9.İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu halede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tıtarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

13.Diğer hususlar:

İhale Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı(N):1                   B(24)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam