Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
BİLECİK GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2013 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK ALIMI
Sosyal Medyada Paylaş
27 Kasım 2013
admin

BİLECİK GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2013 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK ALIMI

BİLECİK GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2013 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK ALIMI

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BİLECİK GENEL SEKRETERLİK VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ 2013 YILI 32 KALEM BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/163509

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282130102 – 2282120999

c) Elektronik Posta Adresi

:

mustafa.yilmaz93@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri Genel Sekreterlik , Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi , Osmaneli Devlet Hastanesi ve Söğüt Devlet Hastanesi ihtiyaç miktarlarını kurumların depolarına teslim edeceklerdir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin yazılı veya sözlü olarak bildireceği miktarlar bildirim tarihini izleyen 30 (Yirmi) gün içerisinde talepte bulunan birimlere teslim edilecektir. Malzemelerin hastane idaresinin göstereceği yere nakliye, taşıma ve istiflenmesi firmaya aittir. Teslim edilen mallara ait faturalar teslim edilen kurum adına tanzim edilecektir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen kurum tarafından yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 3(ÜÇ)İŞ GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP;30 (OTUZ)İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MALZEMELER İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞLARIMIZA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİLECİK İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ( Ertuğrulgazi mah.Eser sok. BİLECİK)

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2013 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

 

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BİLECİK İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ( Ertuğrulgazi mah.Eser sok. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım