• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİLECİK MERKEZ REFİK ARSLAN FEN LİSESİ VE YAVUZ SULTAN SELİM MTAL OKULLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA İŞLERİ

BİLECİK MERKEZ REFİK ARSLAN FEN LİSESİ VE YAVUZ SULTAN SELİM MTAL OKULLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA İŞLERİ

BİLECİK MERKEZ REFİK ARSLAN FEN LİSESİ VE YAVUZ SULTAN SELİM MTAL OKULLARI
ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA İŞLERİ
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK MERKEZ REFİK ARSLAN FEN LİSESİ VE YAVUZ SULTAN SELİM MTAL OKULLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ
UYGULAMA İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/223801
1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi Üç Bloklar Sok. No:1 11180 Merkez BİLECİK
MERKEZ/ BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282121099 – 2282124804
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Okul binalarında ; 1.Kısım okul pvc değişimi, ısıtma tesisatı revize
işlemleri,lamba değişimi ve kat panosu ve kompanzasyon işlemleri, 2.kısım
radyatör musluk yenilenmesi, lamba değişimi kompanzasyon işleriAyrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Merkez/BİLECİK
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Üç
Bloklar Sok.No:1 11180 – Merkez / BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 21.05.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1.Kısım İçin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII Grubu:
Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Kısım İçin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan CII Grubu:
Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri veya BIII Grubu: Bina İşleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
1.Kısım İçin veya İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık 2.Kısım İçin Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği
veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Özel İdaresi Plan
Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 – Merkez / BİLECİK adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet
Mah. Üç Bloklar Sok. No:1 11180 – Merkez / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:122)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam