DİŞ ÜNİTİ

DİŞ ÜNİTİ

 

DİŞ ÜNİTİ

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Diş Üniti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/61840

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ertuğrulgazi Mh. Eser Sk. 11100 Merkez/Bilecik

b) Telefon ve faks numarası

:

2282130102 – 2282120999

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1 Adet Komple Diş Üniti Bilecik ADSM ne ve 1 Adet Askılı Diş Üniti MS Çetintaş Osmaneli Devlet Hastanesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakip herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın 15 gün içerisinde çalışır vaziyette mal teslimi yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bilecik KHB Genel Sekreterliği Toplantı Salonu – Bilecik

b) Tarihi ve saati

:

24.05.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki Ürünlerin Veya Cihazların, Aday Veya İsteklilerin T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) Kayıt Veya Bildirim Yapması Zorunludur. Aday Veya İsteklinin, Teklif Edilen Ürünün İmalatçı Veya İthalatçısı (Tedarikçi Firma) Olmadığı Durumlarda, Ürünün Tedarikçi Firmasının Bayii Olduğuna Dair TITUBB Kayıt Veya Bildirimi İhale Teklif Dosyasında Sunacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Tereddüt Oluşan Ürünler İçin Üreticinin Veya İthalatçının Yönetmelikler Kapsamında Olmadığına Dair Beyanı Esas Alınarak İşlemler Yürütülecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Diş ünitleri için 5 yıl garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamında cihazların katologunda belirtilen periyotlarda (aylık, 3 aylık, 6 aylık) yedek parça dahil her türlü servis,bakım ve onarım hizmeti garanti kapsamındaki yetkili firma tarafından ücretsiz verilecek olup bu hizmet için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte üretici veya ithalatçı firmanın taahhütleri teklif dosyasında sunulacaktır.

Garanti süresi bitiminden sonrası ise yedek parça dahil ve hariç olmak üzere katologta belirtilen periyotlardaki servis bakım ve onarım hizmetlerinin fiyatları ayrı ayrı teklif dosyasında sunacaklardır.

Garanti süresi bitiminden sonra teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını türk lirası veya döviz bazında vereceklerdir. Yedek parçalar ve ömürlü parçalar için teklif edilecek rayiç fiyatlar uygun olacak ve toplam cihaz bedelinin % 175 sini geçmeyecektir.istekli tarafından listede belirtilmeyen yedek yada ömürlük parçalar ücretsiz değiştirecektir.tüm cihazlar için ayrı ayrı taahhüt edilecek ve teklif dosyasında komisyona sunulacaktır.

Tıbbi cihazların garanti süresinde ve bitiminden sonra yapılacak olan bakımlarda cihazların aktif faaliyet süresi en az % 95 olacaktır. Bu süreye ulaşılmaması halinde ulaşılmayan her süre için garanti ve bakım sürelerine iki kat süre eklenecektir. Bu durum istekililerce teklif dosyasında taahhüt edilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar tüm cihazlar için ayrı ayrı taahhüt edilecek ve teklif dosyasında komisyona sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Ünitlere ilişkin katalog, fotograf ve teknik şartnameye uygunluk yazılarını teklif dosyasında vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik KHB Genel Sekreterliği Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik KHB Genel Sekreterliği Satınalma Servisi – Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam