DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ, HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE
DOĞALGAZ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/256724
1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ 7 11130 BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 4448858 – 2282121802
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@bilecik.bel.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ, HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA
KULLANILMAK ÜZERE 220.000 METREKÜP DOĞALGAZ MAL ALIMI İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ, HİZMET BİNALARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihi, saat 00:00’dan sonra mal teslimine (doğal gaz)
teslimine başlayacaktır. Tüketilen doğal gaz ayın son takvim günü fatura
edilecektir. Takip eden ayın 15. gününe kadar ödemeye haiz faturayı idarenin
ilgili birimine teslim edecektir. Resmi tatil ve idari tatil günlerine denk gelen
günler, süre hesabına dahil edilmeyecektir. Fatura teslim tarihi ile, son ödeme
tarihi arasından en az 15 gün süre bulunacak şekilde düzenlenecektir. Yılın son
fatura ise, sözleşme bittiği tarihte saat 00:00 kadar olan doğal gaz tüketimini
kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Tüm faturalar diğer aylara ait faturalar gibi
takip eden ayın 15. gününe kadar düzenlenecek olup, fatura teslim tarihi ile son
ödeme tarihi arasında en az 15 gün süre bulunacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 15.06.2020 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek istekliler, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan, Doğalgaz İthalat
lisansı, Toptan Satış lisansı, İletim lisansı, Dağıtım lisanslarından en az birinin aslını veya noter onaylı suretini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif verecek istekliler, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan, Doğalgaz İthalat
lisansı, Toptan Satış lisansı, İletim lisansı, Dağıtım lisanslarından en az birinin aslını veya noter onaylı suretini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı Satınalma ve İhale Büro İstiklal Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:7 Merkez/BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN-93)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam