• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
FOTOKOPİ KAĞIDI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/22835
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7.000 TOP FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, BİLECİK DEVLET HASTANESİ,
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ, SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ,
OSMANELİ M.S.Ç. DEVLET HASTANESİ, BİLECİK AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI MERKEZİ
c) Teslim tarihi : Yüklenici uhdesinde kalan kalemi ihale dokümanında yer alan her
malzeme için karşısında idare adı ve miktarı belirtilen tesislerimize
teknik şartname kısmında (tesislerin ihtiyaç listesi) bulunan miktarlar
kadar teslimat yapacaklardır. İdarelerin yüklenicilere yapacağı yazılı
veya sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 60 günlük
(2 aylık) stoklara göre (her bir sağlık tesisi için sözleşme süresince en
fazla 5 (beşı) defa sipariş verilecektir) bağlı sağlık tesislerimize teslim
edilecektir. Tesislerin ihtiyacı halinde diğer tesislerin bakiyesinden
malzeme çekebilecektir. Yüklenici teslim edilen ürünlerin faturasını
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ adına düzenleyeceklerdir. Ödemeler
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,
1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 25.01.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettiği ürüne ait numune listesini ve numunesini ihale saatinden önce satın alma birimine teslim
edilecektir. Numuneler tutanakla teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Gerektiği takdirde
tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre
incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecektir. Numune teslim etmeyen isteklilerin
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,1 Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (bn:15)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam