• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ YEŞİLKENT VE 4 EYLÜL BİNASI ONARIM İŞLERİ, KONTEYNIR YEMEKHANE, KANTİN BİNALARI YAPIMI

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ YEŞİLKENT VE 4 EYLÜL BİNASI ONARIM İŞLERİ, KONTEYNIR YEMEKHANE, KANTİN BİNALARI YAPIMI

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ YEŞİLKENT VE 4 EYLÜL BİNASI ONARIM İŞLERİ, KONTEYNIR YEMEKHANE, KANTİN BİNALARI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/155074

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282100254 – 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb11.malihizmet@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ YEŞİLKENT ONARIM İŞİ 2.KISIM BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ YEŞİLKENT HİZMET BİNASI KONTEYNIR YEMEKHANE VE KANTİN BİNALARI YAPIM İŞİ

3.KISIM BOZÜYÜK 4 EYLÜL DEVLET HASTANESİ ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK)

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2014 – 15:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 
4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1-İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diploması 2-Makine Mühendisliği Diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ERTUĞRULGAZİ M. ESER SK. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. B(472)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam