GÜVENLİK DUVARI LİSANSI VE ANTİVİRÜS LİSANSI ALIMI

GÜVENLİK DUVARI LİSANSI VE ANTİVİRÜS LİSANSI ALIMI

GÜVENLİK DUVARI LİSANSI VE ANTİVİRÜS LİSANSI ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Güvenlik Duvarı Lisansı ve Antivirüs Lisansı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/598000
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ
BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
c) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
ç) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü – Satınalma Birimi (Ertuğrulgazi Mh.
adres Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik)
e) İhale dokümanının görülebileceği / : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülüp e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet adresi
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı : Güvenlik Duvarı Lisansı ve Antivirüs Lisansı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Güvenlik Duvarı Lisansı (1 Yıllık) 1 Adet Antivirüs Lisansı Alımı
(1400 Kullanıcı-2 Yıllık)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde çalışır
halde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2018 – 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 04.12.2018 10:00 – 04.12.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 04.12.2018 – 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu
Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları
ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan
yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin
bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin
bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu
uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
*İstekliler, üreticiden alınmış yetki belgesini ihale dosyasında sunmak zorundadırlar. İhaleye Katılan Firmalar bayi
ise distribütörden almış olduğu yetki belgesini ve distribitörün üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini;
distribitör ise üretici firmadan aldığı yetki (distribütörlük) belgesini ihale dosyasına koymak zorundandadır
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Güvenlik Duvarı Lisansı (1 Adet) – Ürünün güncellemeleri 1 (bir) yıl ücretsiz olacaktır.
Antivirüs Lisansı Alımı (1400 Kullanıcı) – Ürünün güncellemeleri 2 (iki) yıl ücretsiz olacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları:
İstekli teknik şartnameye uygunluk beyanını ihale dosyasında sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP
üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve
saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve
saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”
imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda
belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde
bırakılarak sonuçlandırılacaktır. (BN:424)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam