• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İHALE İLANI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)
1- Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine
göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Merkez Kampüsü Rektörlük binası toplantı salonunda
yapılacaktır.
3- İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak
istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına
100,00.-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları
zorunludur. Kiralama Bedeline KDV dâhil değildir.
4- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
5- Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.
6- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca
telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
B- Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi,
C- 2019 yılına ait Bilecik İli veya İlçelerine ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası
kaydı bulunması belgesinin aslını vermesi,
D- İmza sirküleri vermesi,
E- İstekliler adına vekaleten iştirak edenin 2019 yılı tarihli vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti
ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,
F- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına
dair belge vermesi, vergi levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür imzalı fotokopisi,
G- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’u oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait T.C. ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ
TR390001000118483433475001 numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
vermesi,
H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan
ortaklık sözleşmesini vermesi,
I- İdari şartnamenin 7’nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi,
İ- İsteklilerin Kantin/Kafeterya İhalesi için Bilecik İli veya İlçelerine kayıtlı Kafeterya veya Kantin işleticisi
işlerinden birisine ait güncel Ruhsat ile Gıda Üretim İzni (İşletme Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi,
J- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair Taahhütname,
(Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)
K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına
dair Taahhütname,(SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)
L- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi
tutulmadan ihale dışı bırakılır,
M- Mevcut Kantin de bulunan demirbaşı Üniversite Takdir Komisyonu tarafından tespit olunan değer
üzerinden devir alacağına dair Taahhütname.
N- İstenen belgeler 2019 tarihli olacaktır. (Asıl, E-Devlet Barkodlu veya Noter Tasdikli)
İşin Adı: Tahmini Bedeli: (Yıllık Peşin) Geçici Teminat %3 İhale Gün ve Saati:
Merkez I Nolu Kantin ve 20.000,00.-TL 600,00.-TL 04 / 02 / 2019 10:00
Rektörlük Çay Ocağı ile
Kütüphane Çay ve Yiyecek
Otomatları 227m2 Kiralanması İşi.
İlan olunur. (BN:22)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam