• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İHALE İLANI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı)
1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine
göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Merkez Kampüsü Rektörlük binası toplantı salonunda
yapılacaktır.
3-İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak
istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının
T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 100,00.-TL ihale dokümanı
bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. Kiralama Bedeline KDV
dâhil değildir.
4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
5-Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;
A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Adres Belgilerini gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa
faks numarası ile elektronik posta adresi,
B- Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi,
C- 2019 yılına ait Bilecik İli veya İlçelerine ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydı
bulunması belgesinin aslını vermesi,
D- İmza sirküleri vermesi,
E- İstekliler adına vekaleten iştirak edenin vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin
aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,
F- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair belge
vermesi, vergi levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür imzalı fotokopisi,
G- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’u oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait T.C. ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ
TR390001000118483433475001 numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,
H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık
sözleşmesini vermesi,
I- İdari şartnamenin 7’nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi,
İ- İsteklilerin Kantin/Kırtasiye İhalesi için Bilecik İli veya İlçelerine kayıtlı Kamu Kurumunda en az 3 yıl faaliyetini
gösterir Kafeterya/Kantin veya Kırtasiye işleticisi işlerinden birisine ait güncel Ruhsat ile Kantin için Gıda Üretim İzni (İşletme
Kayıt Belgesi) sahip olması ve bunu belgelemesi,
J- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair Taahhütname,
(Vergi Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)
K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair
Taahhütname, (SGK Borcu Yoktur belgesinin aslı Sözleşme esnasında istenecektir.)
L- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale
dışı bırakılır,
M- İstenen belgeler 2019 tarihli olacaktır. (Asıl, E-Devlet Barkodlu veya Noter Tasdikli)
İşin Adı: Tahmini Bedeli: (Yıllık Peşin) Geçici Teminat %3 İhale Gün ve Saati:
Merkez Kampüs E-F Blok
250 m2 Kantin Kiralanması İşi 25.000,00.-TL 750,00.-TL 29 / 08 / 2019 09.30
Merkez Kampüs E-F Blok
20 m2 Kırtasiye Kiralanması İşi 24.000,00.-TL 720,00.-TL 29 / 08 / 2019 10.30

Merkez Kampüs A-B Blok
20 m2 Kırtasiye Kiralanması İşi 24.000,00.-TL 720,00.-TL 29 / 08 / 2019 11.30
İlan olunur. (BN:308)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam