Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal Medyada Paylaş
15 Aralık 2017
Hande Nur Uysal

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR, JENERATÖR VE TRAFO PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Asansör, Jeneratör ve Trafo Periyodik Bakım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/648873
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ
BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b)Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c)Elektronik Posta Adresi : khb11.malihizmet@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : 12 Aylık Asansör, Jeneratör ve Trafo Periyodik Bakım Hizmet Alımı
1.Kısım Asansör Periyodik Bakım Hizmeti 2.Kısım Jeneratör
Periyodik Bakım Hizmeti 3.Kısım Trafo Periyodik Bakım Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm bağlı sağlık tesislerimiz (Bilecik İl Sağlığı
Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlığı Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Bilecik Devlet Hastanesi,
Bozüyük Devlet Hastanesi, Osmaneli MSÇ Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet
Hastanesi, Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı,
İnhisar İlçe Devlet Hastanesi, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, Gölpazarı İlçe Devlet
Hastanesi, Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, Bozüyük Toplum Sağlığı Merkezi,
Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi Küre Köyü
Sağlık Evi, 112 Komuta Kontrol Merkezi)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Mülga Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği-Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 Bilecik 1 Nolu Aile Sağlığı
Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 25.12.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli firmalar, 1.Kısım Asansör, 2.Kısım Jeneratör ve 3.Kısım Trafo için TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Mülga Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binası-Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Mülga Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 Bilecik 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN:535)

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım