• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİNİN İHTİYACI 72 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİNİN İHTİYACI 72 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET
HASTANESİNİN İHTİYACI 72 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİMİZ BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİNİN İHTİYACI 72
KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/68041
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 72 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Yükleniciler uhdesinde kalan kalemleri idarenin yapacağı yazılı veya
sözlü sipariş taleplerini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde tek seferde
Bozüyük Devlet Hastanesine ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslimat
yapılacaktır. Yükleniciler faturalarını malları teslim ettikleri idare adına
düzenleyeceklerdir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen idarece
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,
1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)’ a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ye kaydı teklif dosyasında
sunulacaktır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı
durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekliler TİTUBB veya ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için “kapsam dışı olduğunu”beyan etmelidir.
*İstekliler yerli malı belgesi sunacaklar ise teklif ettikleri ürüne ait yerli malı belgesinin noter onaylı sureti veya
aslı idarece görülmüştür onaylı suretini üzerine hangi kaleme ait olduğunu belirten sayı numarasını yazarak
teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (ihale listesinde yer alan numune sayısı kadar) numuneyi ihale saatinden
önce Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. (Not: Numune teslimi ihale öncesi yoğunluğun göz önünde
bulundurularak önceden yapılması gerekmektedir.) Numuneler tutanakla teslim alınacak olup, bu tutanağın
bir sureti de istekliye verilecektir. Firmalar numunelerini orjinal ambalajında veya ambalajlanarak, üzerine
malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adını içerecek şeklinde etiketlenmiş olarak teslim edeceklerdir.
Açıktan gönderilecek numuneler ile üzerinde firma adı ve kalem sıra numarası belirtilmeyen numuneler kabul
edilmeyecektir. Gerektiği takdirde ihale komisyonu tarafından tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik
uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek
değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanak altına alınacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin
numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,1 Nolu Aile
Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:45)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam