İLAN BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

İLAN BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

İLAN
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ
Kısım No: 1 – Bilecik Devlet Hastanesi B Blok-Kantin Çay Ocağı
Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım Kullanım Amacı Kiralama Süresi Yıllık Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Gün ve Saati
Ertuğrulgazi 34/49/5 Kapalı Alan 93,50m² Kantin Çay Ocağı 1 Yıl 33.352,30 TL 3.335,23 TL 06/12/2018-14.00
Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasında Toplantı
Salonunda06/12/2018 tarihinde saat 14:00’de Bilecik Devlet Hastanesi B Blok Hizmet Binası kantin kiralama işi ihalesi yapılacaktır.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 (Elli)TL şartname
bedeli Kurum veznesine veya Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası merkez şube TR450001200936400005000058 IBAN nolu hesabına yatırılarak doküman satışı yapılacaktır.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhaleye katılacakların;
1-Gerçek kişi ise son bir ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi,tüzel kişi ise tebligat adresi,
2- Gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi,
3- Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Örneği aslı veya fotokopisi (arkalı önlü), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4- Son altı ay içerisinde alınmış olan adli sicil kaydı belgesi, Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son 6 ay i içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
5- İstekliler ihaleden önce muammen bedelin % 10’u oranında geçici teminatı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası merkez şube TR450001200936400005000058 IBAN nolu
hesabına ihale adı belirtilerek yatırmaları,
7- Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza
sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
8- İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri
tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
9- Daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin
teminatları gelir kaydedilir.
10- İsteklilerin kantin ihalesi için Resmi kuruluştan alınan işyeri ruhsatına sahip olması ve bunu belgelendirmesi (aslı veya noter onaylı sureti),
11- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu yoktur belgesi,
12- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş SGK borcu yoktur belgesi (BN:425)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam
Mobil Sürüme Geç