• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 14(Bursa) Bölge Müdürlüğü Bilecik Tünel Bakım İşletme Şefliğine Bağlı Tünellerin
Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Elektromekanik Sistemlerinin Bakım, Onarım Ve Yenilenmesi
Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/115511
1-İdarenin
a) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330
DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 – 2243607024
c) Elektronik Posta Adresi : bol14-2@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Tünelin Otomasyon, Elektrik, Elektronik,
Elektromekanik Sistemlerinin Bakım, Onarım ve
Yenilenmesi Yapım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Karayolları 14.(Bursa) Bölge Müdürlüğü Bilecik Tünel
Bakım İşletme Şefliğine Bağlı Tüneller
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286
Duaçınarı-Yıldırım / BURSA
b) Tarihi ve saati : 08.04.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,
iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin
parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu
sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu
gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı
yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu
durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği” nin ekinde yer alan (Ek-1) “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde” belirtilen; (E)
ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ’nden
I.Grup: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri
VEYA
II.Grup: Scada Teknolojisi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama) İşleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda
yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler
arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait
teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif
veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemlerine verilen puanlama: (50)
SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO.  MİNİMUM TEKLİF  ORANI (%) MAKSİMUM   TEKLİF ORANI (%) PUAN
1 TNL- 95 7,19 11,98 3
2 TNL- 107 7,17 11,95 3
3 TNL- 48 5,96 9,93 3
4 TNL- 94 3,54 5,9 2
5 TNL-88 3,21 5,35 2
6 TNL-26 2,79 4,65 1
7 TNL-5 2,61 4,34 1
8 TNL-36 2,57 4,28 1
9 TNL- 18 2,34 3,9 1
10 TNL- 15 1,73 2,88 1
11 TNL- 7 1,53 2,55 1
12 TNL- 67 1,49 2,48 1
13 TNL- 42 1,36 2,27 1
14 TNL- 96 1,19 1,99 1
15 TNL- 2 1,18 1,97 1
16 TNL- 90 1,01 1,68 1
17 TNL-77 0,95 1,59 1
18 TNL-63 0,93 1,55 1
19 TNL-80 0,92 1,54 1
20 TNL-23 0,89 1,49 1
21 TNL-3 0,83 1,38 1
22 TNL-50 0,82 1,37 1
23 TNL-25 0,82 1,37 1
24 TNL-28 0,74 1,23 1
25 TNL- 24 0,73 1,21 1
26 TNL- 79 0,69 1,15 1
27 TNL- 69 0,64 1,07 1
28 TNL-31 0,62 1,04 1
29 TNL-78 0,56 0,94 1
30 TNL-29 0,55 0,91 1
31 TNL-81 0,53 0,88 1
32 TNL-44 0,51 0,86 1
33 TNL-13 0,51 0,85 1
34 TNL-52 0,39 0,66 1
35 TNL-59 0,39 0,66 1
36 880-619 0,38 0,64 1
37 İş grubu 1 9,60 16,00 4
38 İş grubu 2 2,83 4,71 1
39 İş grubu 3 2,28 3,80 1
TOPLAM 50
NOT: İş Grubu 1:
TNL-55 ; TNL-35 ; 880-618 ; TNL-33 ; TNL-49 ; TNL-37 ; TNL-20 ; TNL-6 ; TNL-22 ; TNL-21 ; TNL1 ; TNL-19 ; 791-620 ; TNL-34 ; TNL-57 ; 890-908 ; TNL-54 ; TNL-32 ; TNL-8 ; TNL-14 ; 791-641 ;
TNL- 100 ; TNL-17 ; TNL- 97 ; TNL- 102 ; 880-5631 ; TNL-39 ; TNL- 98 ; TNL-38 ; TNL-41 ; TNL- 87
; TNL-84 ; TEDAŞ 8.2.1/005 ; TNL-51 ; TNL-11 ; 791-637 ; TNL-53 ; 782-100 ; TNL- 103 ; 791-622 ;
TNL- 106 ; 791-636 ; TNL-10 ; TNL-45 ; TNL-12 ; TNL- 101 ; TNL- 93 ; TNL-58 ; TNL- 92 ; TNL-40 ;
TNL- 91 ; TNL- 104 ; 280-2106 ; TNL- 105 ; TNL-43 ; TNL-47 ; TNL-9
İş Grubu 2:
Y.16.050/14 ; TNL-27 ; TNL-30 ; TNL-16 ; TNL- 99 ; TNL-4 ; TNL-56 ; TNL- 60 ; TNL- 89 ; TNL- 83 ;
14003 ; KGM/60.122 ; Y.15.006/2B ; 231-202 ; 231-102
İş Grubu 3:
TNL- 62 ; 204-3103M ; TNL- 64 ; TNL- 74 ; TNL- 68 ; TNL- 86 ; 201-112 ; 280-2411 ; TNL- 61 ; TNL75 ; 1010-107 ; TNL- 76 ; TNL- 70 ; TNL- 65 ; TNL- 66 ; TNL-85 ; 1010-108 ; TNL- 82 ; TNL- 73 ;
TNL- 71 ; TNL- 72 ; TNL-46
‘den oluşmaktadır.
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının;
her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve
maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan
puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının
toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum
teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş
grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında
kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların
toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif
bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları
14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin ?Sınır Değer Tespiti ve Aşırı Düşük Teklifler? başlıklı
45.maddesinin; 45.1.1.2. alt bendi gereğince, Sınır Değer Katsayısının Altyapı
İşlerinde N= 1,00 olarak uygulanması, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552
sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
(BN:81)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam