MUHASEBECİLER  HAFTASI KUTLANIYOR

MUHASEBECİLER HAFTASI KUTLANIYOR

Muhasebeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Çelenk koyma töreninin ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Süleyman Kıral,meslek mensuplarının muhasebe haftasını kutlayarak mesleki sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.

 Kıral’ın açıklaması şu şekilde oldu:

 "TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiası çeşitli etkinliklerle Muhasebe Haftasını kutlayacak. Köklü bir geçmişe sahip olan ve 25 yıl önce yasal statüsüne kavuşan mesleğimiz ve bu önemli mesleği yapan meslektaşlarımız, uluslararası standartlarda iş dünyasının mali tablolarını hazırlayarak kamu maliyesinin güçlenmesine katkı koymanın yanı sıra, işletmelerimizin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğinde ivme kazandırıcı bir görev üstlenmektedir. TÜRMOB ve Odalarımız kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Kendi imkan ve personelimizle uygulamaya geçirdiğimiz web tabanlı e-Birlik programımız ile öncelikle toplum yararı gözetilerek hizmet sunduğumuz tüm kesimlere yüksek standartlara bağlanmış ahlaki davranışlarla hizmet verilebilmesi için meslek mensuplarımıza Etik İlkeler Yönetmeliğimiz ve Etik Tebliğimiz gereği muhasebe meslek etiği ve etik eğitimler verilmektedir. Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğimiz ile Mecburi Meslek Kararımız gereği tarife, ücret, sözleşme uygulamalarına yönelik takip, kontrol ve denetimini sağlayan Haksız Rekabet Modulü e-Birlik programı kapsamında devreye alınmıştır.

Uygulamalarına paralel olarak hızlı ve daha verimli hizmet verilebilmesi için kamu, TÜRMOB, Oda, Üye entegrasyonu ile iş ve işlemlerin büyük bölümü elektronik yapılmaktadır. Yine web tabanlı LUCA muhasebe programı uygulamamız, bu politikanın bir sonucu olarak, hepimizi gurur duyduğu bir noktaya getirilmiştir. Temel Eğitim ve Staj Merkezimiz kanalıyla uzaktan eğitim yöntemi ile ruhsat alma öncesi eğitim ve sürekli mesleki gelişim konularında uluslararası gelişmelere paralel çalışmalar yapmaktadır. TÜRMOB yıllardır, mesleki çıkarlarından ziyade, ülke ve toplum çıkarlarını gözeterek taleplerini belirlemektedir. Taleplerimiz ve beklentilerimiz kamu maliyesinin ve ekonomimizin daha da güçlenmesi, işletmelerimizin gelişmesi, ülkemizin ve insanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi içindir. Muhasebe ve denetim mesleğinin mensupları olan bizler, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz. Diyalogla, uzlaşıyla sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Taleplerimizi belirlerken ve sunarken her zaman önceliğimiz ülkemizin çıkarları olmuştur ve olmaya devam edecektir. TÜRMOB Yönetimi olarak sorunlarımızı diyalogla çözmeye büyük önem verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog ve uzlaşma olacaktır. Bu anlayışla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ancak bir süredir mesleğimizin temel sorunlarına ve taleplerimize gerekli ilgi gösterilmemektedir.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ

 Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız gözönüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

 Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez.Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

 Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken “Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” bir an önce yayınlamalıdır.

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır.

Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

 Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

 Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

YMM’lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

 Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.

 Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.

 Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. – Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır. –

E-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

 1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

 Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB'in yapacağı ortak çalışma ile "Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi" hazırlanmalıdır. – Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.

20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirimbeyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

 Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.  Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığınca alınmalıdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.

 Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.

 Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

 Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

 Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

 Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir. – Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.

 SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN;

Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz.

TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz.

 Sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışılmasını talep ediyoruz.  Meslek örgütümüz aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizden aldığımız güçle taleplerimizin kabul görmesi için gerekirse demokratik tepkisini gösterecektir."

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam