MUHTELİF BELEDİYELERDE PARK YAPIM İŞİ

MUHTELİF BELEDİYELERDE PARK YAPIM İŞİ

ESKİŞEHİR, AFYONKARAHİSAR, BİLECİK, KÜTAHYA, KIRIKKALE, ÇORUM, BOLU, DÜZCE, VE ÇANKIRI İLLERİNE BAĞLI MUHTELİF BELEDİYELERDE PARK YAPIM İŞİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir,Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Kırıkkale, Çorum, Bolu,Düzce, ve Çankırı illerine bağlı muhtelif belediyelerde park yapım  işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2013/176637

1-İdarenin

a)Adresi: İller Bankası A.Ş. Macunköy Lojmanları A-1 Blok, Çamlıca Mah.— YENİMAHALLE/ANKARA

b)Telefon ve faks numarası : 3125087702-3125087799

c)Elektronik Posta Adresi: ihale@ilbank.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu ve yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet 2 dönümlük, 7 adet 3 dönümlük, 4 adet 4 dönümlük ve 3 adet 5 dönümlük Park Yapım İşi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer : Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Kırıkkale, Çorum, Bolu,Düzce, ve Çankırı İllerine Bağlı Muhtelif Belediyeler

c)İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150(YÜZELLİ) takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer :  İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Macunköy Lojmanları A-1 Blok Toplantı Salonu Çamlıca Mah.Yenimahalle/ ANKARA

b)Tarihi ve saati : 07.01.2014-14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin ,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler :

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki  kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ

1.AV Grubu İşler

2.AVI Grubu İşler

3.AVIII Grubu işler

4.AVII Grubu işler

5.Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6.Peyzaj sahaları tanzim işleri

7.Yüzey ve platform işleri

BIII GRUBU İŞLER –BİNA İŞLERİ

1.BII.Grup işler

2.BI. ve BII. Grup işlerin dışındaki bina işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. İhale Dairesi Başkanlığı Macunköy Lojmanları Çamlıca Mah.A-1 Blok Giriş Kat Daire No:3 Oda No:4 Yenimahalle/ Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatlerine kadar İller Bankası A.Ş. ihale Dairesi Başkanlığı Macunköy Lojmanları A-2 blok Giriş Kat Evrak Servisi Çamlıca Mah. Yenimahalle/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

B(532)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam
Mobil Sürüme Geç