• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
ORMAN ÜRÜNLERİ MEŞÇERE BAKIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ÜRÜNLERİ MEŞÇERE BAKIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ÜRÜNLERİ MEŞÇERE BAKIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İŞ PROGRAMINDA BULUNAN MUHTELİF ŞEFLİK VE
BÖLMELERDE GENÇ MEŞÇERELERİNDE TOPLAM 2591 HA (SIKLIK BAKIMI:901 HA VE KORUYA TAHVİL
BAKIMI:1690 HA) YAPILACAK KONTROLLÜ TEKNİK DANIŞMANLIK İŞARETLEME İŞİ hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/49337
1-İdarenin
a) Adresi : ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:4
11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282121137 – 2282121291
c) Elektronik Posta Adresi : bilecikisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerde 2019 yılı
Silvikültür programında bulunan Genç Meşcerelerde (Koruya
Tahvil ve Sıklık Bakımı) işaretleme işi kontrollü teknik danuşmanlık
hizmet alımı.Koruya Tahvil=1690 Ha,Sıklık Bakımı =901 Ha
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı muhtelif Şefliklerinde
2019 yılı programında bulunan muhtelif bölmeleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
“İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve
Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına
giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından
olması ve bu işin 5531 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen,
danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının
hak ve yetkisinde bulunması ve meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine
dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ormancılık ve Orman
Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre
kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/serbest yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/
Serbest Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale Dökümanları hazırlanırken bu
hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre aday ve istekli serbest ormancılık büro ve
şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen ( sicil, izin,ruhsat
vb.) belgelerin karşılığı ihale tarihinde büro şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5
inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, orman mühendisleri
odasından alınmış “serbest ormancılık / Orman ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı kanuna
ait ihale yetkinlik belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ormanların sıklık bakım çalışmaları ve koruya tahvil bakım ve işaretleme işleri genç meşçerelerde ormanların
bakım çalışmaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme
Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi
Caddesi No:4 BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin reddedilecektir. (BN:34)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam