• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
ÖZEL İDARENİN BÜTÇESİ 23.4 MİLYON TL

ÖZEL İDARENİN BÜTÇESİ 23.4 MİLYON TL

Görüşmelerin başında 21 milyon lira olarak belirlenen bütçe tasarısına, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sonucunda 2.4 milyonluk ek yapılmış oldu.

 

23.4 milyonluk bütçe; Personel Giderleri: 5.767.154,20TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 669.920,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 8.790.025,80TL, Faiz Giderleri: 110.000,00TL, Cari Transferler: 2.331.200,00T, Sermaye Giderleri: 4.554.000,00TL ve Yedek Ödenekler: 1.177.700,00TL olarak, her 3 aylık döneme 5.850.000,00TL olacak şekilde eşit olarak bölünecek.

 

İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Taslak Bütçesinde teklif edilen finansman ve ayrıntılı harcama bütçesi ile ilgili komisyondan gelen rapor şu şekilde:

“İl Genel Meclisinin 03 Kasım 2014 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2014/175 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonumuz 04 Kasım 2014 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

2015 Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması ve Ayrıntılı harcama programlan ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle İl Encümenince kabul edilen Bütçe Taslağı üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

1- 2015 Yılı Bütçemizde borçlanma öngörülmediğinden, finansmanın İl Özel İdaresi her türlü genel gelirlerinden karşılanması,

2- Ayrıntılı harcama programının genel olarak üçer aylık dönemler halinde eşit olarak belirlenmesi ve gereği halinde İl Encümeni ve Valilik Makamı tarafından uygulamaya yön verilmek üzere;

Personel Giderleri: 5.767.154,20TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 669.920,00TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 8.790.025,80TL, Faiz Giderleri: 110.000,00TL, Cari Transferler: 2.331.200,00T, Sermaye Giderleri: 4.554.000,00TL ve Yedek Ödenekler: 1.177.700,00TL olmak üzere üçer aylık dilimler halinde eşit bir şekilde kabulü,

3- İl Özel İdaresi 2015 Yılı Gelir Bütçesi ödeneğinin 23.400.000,00 TL olarak kabulü, Komisyonumuzca uygun görülmüştür kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Finansman ve ayrıntılı harcama bütçesi ile ilgili komisyondan gelen rapor mecliste oybirliğiyle kabul edildi.  

Günün ikinci gündem maddesinde; İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Taslak Bütçesinde teklif edilen bütçe kararnamesi ile ilgili komisyondan gelen rapor görüşüldü. Rapor şu şekilde:

“İl Genel Meclisinin 03 Kasım 2014 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2014/175 sayılı kararı ile “Bilecik İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonumuz 04 Kasım 2014 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup; İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ  

Madde 1- İl Özel İdaresi birimleri için '(A) Ödenek Cetvelinde' gösterildiği gibi toplam (23.400.000,00) TL ödenek verilmiştir.      

Madde 2- İl Özel İdaresi bütçesinin gelirleri B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması’ cetvelinde gösterildiği gibi toplam (23.400.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.          

Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.     

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.        

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Vali, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.   

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.       

1-         Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)         

2-         Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli (Örnek-18)

3-         Ödenek Cetveli (Örnek-20)              

4-         Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-11)        

5-         Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-12)           

6-         Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli (Örnek-13)        

7-         Gelecek Yıllara Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-22)    

8-         Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)    

9-         İhdas Edilen Sürekli Memur Kadrolarını Gösterir (K-l) Cetveli (Örnek-24)          

10-       İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)   

11-       237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-26)

12-       İhtiyaç duyulan diğer cetveller.  

      

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.          

Madde 9- İl Özel İdaresi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara ve Benzeri Teşekküllere yapılacak yardımlar ve ödenek aktarmaları İl Encümeni Kararma atfen yapılır/ödenir. Konuyla, faaliyetle ilgili yatırımcı birim tarafından sonuçlar takip edilir.       

Madde 10- (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü gibi) Afet Yardımı için diğer kurum ve kişilere aktarılmak/ödenmek üzere, idaremiz hesabına gönderilen paralar emanet hesabına alınarak Vali Olur'u ile ilgili idarelere aktarılır.     

Madde 11- Bütçede isimleri belirtilen Birliklere yardım ödenekleri doğrudan Birlik hesaplarına

Madde 12- Köylere Yardım tertiplerindeki ödenekleri, tahsissiz veya tahsisli mahiyette olmak üzere; ihtiyaç halinde Köy bütçelerine veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarmaya İl Encümeni yetkilidir.   

Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden İl Encümenince 5355 Sayılı Kanunun 18. maddesi ve 5302 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği aktarma yapılarak kullandırılacak ödenekler doğrudan ilgili harcama tertiplerine aktarılır, ilgili birimce ödeme emri hazırlanır ve işin sonuçları takip edilir.

Madde 14- Meclis, Encümen ve Vali’nin karar ve bütçe uygulama talimatları ile yapılmış sözleşme v.b. işlemlerin mali ve taşınır muhasebe kayıtlarına işlenmesinde (muhasebe yönünden uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla) belirtilen amaca yönelik her türlü hesap kodu açılması ve düzenlenmesi ( bunlar arasındaki aktarmalar dahil) Mali Hizmetler Müdürlüğünce doğrudan yapılabilir. 5355 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ve 5302 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi kapsamında idare dışına yapılacak ödenek transferleri de bu kapsamda olup, ihtiyaç halinde ödenekler transfer hesaplarına aktarılır, ilgili birimce ödeme emri hazırlanır ve işin sonuçları takip edilir.

Madde 15- Bütçemizde projeli olarak kullanılan ödeneklerin takibinde asıl proje giderleri ile ilan, yasal giderler vb. giderlerin net bir şekilde takibinin sağlanabilmesi amacıyla yine aynı proje için açılacak ekonomik kodlara aktarılarak kullandırılır.   

Madde 16- Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden gelen ödenekler Valilik Makamı onayı ile ilgili müdürlüğe bütçelenerek (8 finans) kullanılır/harcanır.   

Madde 17- 2015 Mali Yılı içerisinde tahakkuk eden İller Bankası payı bütçe tahmininde öngörülen tutarın üzerinde gerçekleşmesi halinde, tahakkuk eden tutar üzerinden ilgili tertibe gelir-gider işlemleri uygulanır.          

Madde 18- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.      

Madde 19- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.           

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.”

 

Bilecik İl Özel İdaresinin 2015 yılı Bütçe Kararnamesinin her bir maddesi  İl Genel Meclisi üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu da İnceleyecek

Günün bir diğer maddesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Söğüt'e bağlı Dudaş köyünde altın ocağı açıp işletmek üzere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı talebi ilk kez Eylül ayında meclis birleşimine getirilmiş ve meclis üyelerinin oy birliği ile Ekim ayında görüşülmesine karar verilmişti.

 

Ekim ayında yeniden gündeme alınan konu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme komisyonlarına hava edilmişti. Komisyon incelemelerinin ardından Kasım ayı İl Genel Meclisi görüşmelerinde yeniden konu gündeme geldi. Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin altın ocağı açıp işletmek üzere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı talebi ile ilgili hazırlanan komisyon raporu İl Genel Meclisi üyelerinin oylarına sunuldu. Her iki komisyon raporunda da bölgede hayvancılık ve merayı ilgilendiren konular olduğuna yer verildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ertuğrul Torun, Koza Altın A.Ş'nin talebinin Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından da incelenmesini önerdi. Torun'un teklifi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. 

 

Yenipazarlı Üyelerin Yazılı Önergesi 2015 Yılı Yatırım Programına Alındı

Birleşimde son olarak görüşülen gündem maddesinde Yenipazar’ın MHP’li İl Genel Meclisi Üyesi Osman Varolu ve Ak Partili İl Genel Meclisi Üyesi Necati Keser’in verdiği yazılı önerge görüşüldü.

Varolu ve Keser’in “Yenipazar ilçemiz Selim köyünde kiraz, vişne, erik üretiminin yapıldığından boylama, paketleme tesisine ve hal binasına acil ihtiyaç olduğundan 2015 yılı yatırım programına alınmasını üreticilerimizin ürünlerini daha rahat değerlendirilmesi ve pazarlanması sağlanacaktır. Meclisimizin taktirlerine arz ederiz.” şeklindeki önerge oy birliğiyle kabul edilerek 2015 yılı yatırım programına alındı.  

 

Meclis 2015’te Toplanacak

İl Genel Meclisi Kasım ayı son birleşiminde Aralık ayında tatil yapılması kararı verildi. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece meclis Aralık ayında toplanmayacak. Aralık ayının ardından ilk toplantı ise 5 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak.

 

CANER ALKAN

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam