Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
SU SAYAÇLARI ENDEKS OKUMA ,İHBARNAME DAĞITIMI VE SU SAYACI SÖKME TAKMA
Sosyal Medyada Paylaş
27 Kasım 2013
admin

SU SAYAÇLARI ENDEKS OKUMA ,İHBARNAME DAĞITIMI VE SU SAYACI SÖKME TAKMA

SU SAYAÇLARI ENDEKS OKUMA ,İHBARNAME DAĞITIMI VE SU SAYACI SÖKME TAKMA

DEĞİŞTİRME HİZMETİ ALINACAKTIR

BİLECİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK BELEDİYESİ SU SAYAÇLARI ENDEKS OKUMA ,İHBARNAME DAĞITIMI VE SU SAYACI

SÖKME TAKMA DEĞİŞTİRME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/159776

1-İdarenin

a) Adresi :ISTIKLAL MAH ERTUGRULGAZI CAD. 7 11100 BİLECİK

MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası : 2282127368 – 2282128606

c) Elektronik Posta Adresi : hesap@bilecik.bel.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bilecik Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

b) Tarihi ve saati : 28.11.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslekodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterirbelge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayiodasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısındanfazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesindebulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminigösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Sayaç endeks okuma veya sayaç sökme-takma işleri ile nitelik ve nicelik bakımından benzerlikgösteren işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciteminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.(465)

 

Bir Yorum Bırak

*

code

Önceki Yazı

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım