• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI
Bilecik İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Günyurdu Köyü, Ova Mevkii, H23c23a pafta 114 ada 121
parsel nolu aşağıda niteliği, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale günü ve saati belirtilen arsa vasıflı taşınmaz;
2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale şartları ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bilecik İl
Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda
açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak şarttır. İsteklilerin İhaleye katılımında
tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır;
1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu (Teminat Mektuplarında, geçerlilik süresi ihale gününden itibaren en
az 90 gün olacaktır.)
3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
5) Gerçek kişi yerine vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
ve imza sirküsü
6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf
Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
(Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (BN:186)
S.NO NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ İHALE YERİ
1 ARSA 1,749.09 m2 43,660.12-TL 1,310.00-TL 27/05/2019 14:00 BİLECİK İL ÖZELİDARESİ İL
ENCÜMENİ TOPLANTI SALONU

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam