• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Bölge Müdürlüğü

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Bölge Müdürlüğü

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

 1. Bölge Müdürlüğü
Sıra No Avlağın Adı Bulunduğu İl Muhammen Bedel                 (KDV Hariç TL) % 3 Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 Köşk Devlet Avlağı ( 1 adet ) Bilecik       10.500,00        315,00 01/07/2020
Saat 14:00

 

1-Yukarıda miktarları belirtilen kızıl geyik kotaları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesine göre   kapalı teklif usulü  ile ihale edilecektir.

2-İhale; Ertuğrulgazi Mah. Yediler Cad. No:15 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü-Bilecik Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve diğer ekleri ihalenin yapılacağı Ertuğrulgazi Mah. Yediler Cad. No:15 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü-Bilecik Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dokümanı bedeli olan 100,00 TL.’yi; -Bilecik Şube Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 43 0001 0001 1857 3543 48-5001 İban Nolu hesabına yatırılarak temin edilebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1-T.C. Vatandaşı olmak ( Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti getirmek),

2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

3-Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

4-Av Turizmi İzin Belgesi sahibi olduğunu göstermek,

a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

b)2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenlemek, başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

5-Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge göstermek:

a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

 1. b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’da ki belgeyi vermek.
 2. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6-İmza sirküleri vermek;

 1. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

 1. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki belgeleri getirmek.(EK-1)
 2. d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek,

7-İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

8-Gerçek kişi ve tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile ihale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak, sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydına dair belge getirmek,

9-Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek,

10-İhaleye ait Şartname ve eklerini satın almak ve satın aldığına dair makbuzu ibraz etmek,

11-İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve SGK borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek,

12-Geçici teminat bedelini ödemek; a)Geçici teminat banka mektubu olarak verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü adına alınmış süresiz banka teminat mektubunu zarfa koymaları (2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmesi şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir),   b)Nakit olarak verilecekse; Bilecik Şube Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 43 0001 0001 1857 3543 48-5001 İban Nolu hesabına yatırarak makbuzunu zarfa koymaları gerekmektedir.

13- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda 13. maddeye (12. madde dâhil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir Dış zarfın Ön yüzüne ‘Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü Kızıl Geyik Kotası Avlattırılması İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından adı ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

14-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

15-İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, noter masrafları, ilan, damga pulları, KDV, matbu evrak ücretleri vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

16-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartname ve sözleşmedeki hükümler geçerlidir.

17-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. (BN97)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

 • YORUM
reklam