• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

24
Şube Müdürlüğümüz Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında bulunan, aşağıda belirtilen tesislerimizin
İşletmeciliği işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır. İhalede ayrıca 5577 sayılı kanun
hükümleri uygulanacaktır.
İhale Şartnamesi ve ekleri; Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünün
Ertuğrulgazi mah. Yediler cd. No:15 Bilecik adresinde 100,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak
olanların Şartname Bedelini; Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube müdürlüğü
Döner Sermeye İşletmesinin T.C.Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR43 0001 0001 1857 3543 4850 01
IBAN nolu Banka hesabına yatırmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.
Teklifler yukarıda belirtilen adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına 08 / 07 / 2020 Çarşamba günü
saat 11:00’ a kadar verilecektir.
İhale, 08 / 07 / 2020 Çarşamba günü saat 11:00’da Ertuğrulgazi mh. Yediler cd. No:15 adresindeki
Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü ‘nde yapılacaktır.
İhale ile verilecek Tesisin adı/Yeri Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Saatı
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı;
Kapı Girişi+ Kır Kahvesi İşletmeciliği 1.000,00 TL. 100,00 TL. 100,00 TL. 11:00
İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
1.İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre
Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3.Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4.Bu iş için 10.000,00 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya
kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel
Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla
Kamu Sermayesi kullanan iştirakleri bu madde hükmünden muaftır)
5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya
% 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket
ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi,
Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6.İş Deneyimine yönelik belgeler:
•İş Deneyim Belgesi istenmeyecektir.
7.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini
vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile
noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya
vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı
kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu madde hükmünden muaftır)
11.İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel
Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu madde hükmünden
muaftır)
12.İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge
vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri, bağlı kuruluşlar veya % 50’ den fazla Kamu Sermayesi kullanan iştirakler bu
madde hükmünden muaftır)
13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından
şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak
teklif dosyasına konulması.
14.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya
Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
15.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak
kapatılacaktır.)
16- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda Şartname hükümleri geçerli olacaktır.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle Teklif Mektuplarını 08 / 07 / 2020 Çarşamba günü saat: 11:00’ a kadar
İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
İlan olunur. (BN-106)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam