Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
TIBBİ ,CİHAZ ALIMI
Sosyal Medyada Paylaş
12 Kasım 2013
admin

TIBBİ ,CİHAZ ALIMI

TIBBİ ,CİHAZ ALIMI

BİLECİK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/162684

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282100254 – 2282100252

c) Elektronik Posta Adresi

:

mustafa.yilmaz93@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yükleniciler uhdesinde kalan kalemler için teknik şartname bölümünde tesislerin ihtiyaç miktarlarının belirtildiği listeye binaen Genel Sekreterliğimize bağlı tesislerimize teslim edeceklerdir.Teslim edilen mallara ait faturalar teslim edilen kurum adına tanzim edilecektir. Ödemeler adına fatura tanzim edilen kurum tarafından yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasına mütakipherhangibir tebligata gerek kalmaksızın 15 gün içerisinde çalışır vaziyette mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği( Ertuğrulgazimah.Eser sok. BİLECİK)

b) Tarihi ve saati

:

19.11.2013 – 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların, aday veya isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirim yapması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi ihale teklif dosyasında sunacaktır. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürünler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

 

TIBBİ CİHAZLARIN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN GARANTİ SÜRELERİ GEÇERLİDİR. SÜRESİ BELİRTİLMEYEN CİHAZLARIN EN AZ 2 YIL EN GARANTİ SÜRESİ OLACAKTIR. GARANTİ KAPSAMINDA CİHAZLARIN KATOLOGUNDA BELİRTİLEN PERİYOTLARDA (AYLIK, 3 AYLIK, 6 AYLIK) YEDEK PARÇA DAHİL HER TÜRLÜ SERVİS,BAKIM VE ONARIM HİZMETİ GARANTİ KAPSAMINDAKİ YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN ÜCRETSİZ VERİLECEK OLUP BU HİZMET İÇİN ADAY VEYA İSTEKLİLERDEN KENDİ TAAHHÜTLERİ İLE BİRLİKTE ÜRETİRİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN TAAHHÜTLERİ TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR TÜM CİHAZLAR İÇİN AYRI AYRI TAAHHÜT EDİLECEK VE TEKLİF DOSYASINDA KOMİSYONA SUNULACAKTIR.

GARANTİ SÜRESİ BİTİMİNDEN SONRASI İSE YEDEK PARÇA DAHİL VE HARİÇ OLMAK ÜZERE KATOLOGTA BELİRTİLEN PERİYOTLARDAKİ SERVİS BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİNİN FİYATLARI AYRI AYRI TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.

GARANTİ SÜRESİ BİTİMİNDEN SONRA TEKLİF EDİLEN CİHAZA AİT TÜM YEDEK PARÇALAR İLE ÖMÜRLÜ PARÇALARIN ADINI, KULLANIM ÖMRÜNÜ, GARANTİ SÜRESİNİ VE FİYATINI TÜRK LİRASI VEYA DÖVİZ BAZINDA VERECEKLERDİR. YEDEK PARÇALAR VE ÖMÜRLÜ PARÇALAR İÇİN TEKLİF EDİLECEK RAYİÇ FİYATLAR UYGUN OLACAK VE TOPLAM CİHAZ BEDELİNİN % 175 SİNİ GEÇMEYECEKTİR.İSTEKLİ TARAFINDAN LİSTEDE BELİRTİLMEYEN YEDEK YADA ÖMÜRLÜK PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEKTİR.TÜM CİHAZLAR İÇİN AYRI AYRI TAAHHÜT EDİLECEK VE TEKLİF DOSYASINDA KOMİSYONA SUNULACAKTIR.

TIBBİ CİHAZLARIN GARANTİ SÜRESİNDE VE BİTİMİNDEN SONRA YAPILACAK OLAN BAKIMLARDA CİHAZLARIN AKTİF FAALİYET SÜRESİ EN AZ % 95 OLACAKTIR. BU SÜREYE ULAŞILMAMASI HALİNDE ULAŞILMAYAN HER SÜRE İÇİN GARANTİ VE BAKIM SÜRELERİNE İKİ KAT SÜRE EKLENECEKTİR. BU DURUM İSTEKİLİLERCE TEKLİF DOSYASINDA TAAHHÜT EDİLECEKTİR.

 

4.3.3.

 

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN, ADAY VEYA İSTEKLİLERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYIT VEYA BİLDİRİM YAPMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB KAYIT VEYA BİLDİRİMİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA TEREDDÜT OLUŞAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİCİNİN VEYA İTHALATÇININ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANI ESAS ALINARAK İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEKTİR.

 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 

 

TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞLARA AİT: BİLGİ, BELGE KATOLOG VE RESİMLER İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT TSE'NİN HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VEYA SANAYİ TİCARET BAKANLIĞININ SATIŞ SONRASI HİZMET YETELİLİK BELGESİNİ TEKLİFTE SUNACAKLARDIR.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ CİHAZLARIN VEYA ÜRÜNLERİN KULLANMA KILAVUZU VE ETİKET BİLGİLERİ, YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK TÜRKÇE OLACAKTIR.

     

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği( Ertuğrulgazimah.Eser sok. BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım