TOPLAM 556 ÖĞRENCİYE 180 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ

TOPLAM 556 ÖĞRENCİYE 180 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ

 

TAŞIMALI EĞİTİME ALINAN OKULLARDAN;TOKİ ,OSMANGAZİ ,KOZABİRLİK ,700.YIL ,MEHMET AKİF ERSOY,KOYUNKÖY ŞEHİT MÜNİR KOPUK ,BAYIRKÖY VE VEZİRHAN İLKOKULU/ORTAOKULLARINATAŞINAN TOPLAM 556 ÖĞRENCİYE 180 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ İŞİ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Taşımalı Eğitime Alınan Okullardan; TOKİ, Osmangazi, Kozabirlik, 700.Yıl, Mehmet Akif Ersoy,Koyunköy Şehit Münir Kopuk ,Bayırköy ve Vezirhan İlkokulları/Ortaokullarına Taşınan Toplam 556 Öğrenciye 180 Eğitim-Öğretim Günü Öğle Yemeği Verilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/91800
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah.Valilik Ek Binası / BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 02282121486 – 02282123950
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer : Bilecik Merkez ve Merkeze Bağlı Belde ve Köyler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Valilik Ek Binası / BİLECİK
b) Tarihi ve saati : 13.08.2012 – 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
-İstekli kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası yada esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun en az teklif vereceği öğrenci sayısı kadar tabildot/gün sıcak yemek sunabileceğine ilişkin Kapasite Raporunu teklif dosyasında sunacaklardır.
-İstekli yemek taşımaya uygun en az 3 (üç) adet panelvan tipi araç; kendi malı ise araçlara ait ruhsat fotokopileri, kiralık ise noter onaylı kira sözleşmeleri ve araçlara ait ruhsat fotokopilerini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
-İstekli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
-Kendi tesislerinde malzeme dahil yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetler işi ile ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak; Her türlü gıda ve yemek hazırlanması, üretimi ve dağıtımı işi 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe-Yatırım Bölümü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü Bütçe-Yatırım Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
B(323)
 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam