TREYLER KİRALAMA İŞİ

TREYLER KİRALAMA İŞİ

 

TREYLER KİRALAMA İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Treyler kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/61696

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERTUGRULGAZI MAHALLESI ERTUGRULGAZI CADDESI NO:4  MERKEZ/BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası

:

2282121137 – 2282121291

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilecikisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve ihtiyaç halinde diğer Orman İşletme Müdürlükleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2013, işin bitiş tarihi 30.09.2013

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK

b) Tarihi ve saati

:

28.05.2013 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1-Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre alınması gereken her türlü izin,ruhsat ve belgeyi almış olmak veya sözleşme imzalanması aşamasına kadar bu tür iş ve işlemleri tamamlamış olmak yüklenicinin sorumluluğundadır. K1,K3,P1 ve P2 yetki belgesi sahipleri sözleşmeli taşıt kullanabilme imkanı bulunmadığından üstlendikleri taşımaları sadece yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıtlarını kullanarak yapabilmeleri mümkündür.

2-Treyler, dorseye ait Ruhsat, Sigorta ve diğer belgeler ile sürücülere ait Nüfus Cüzdanı ile Sürücü Belgesi ve ayrıca ihale üzerine bırakılması halinde çalıştıracağı sürücülere ait savcılık iyi hal belgesi sözleşme imzalanması aşamasında istenecektir

3-Kiralanacak treylerin asgari motor gücü 245 HP, taşıma kapasitesi en az 24 ton,dozer yüklenebilecek kapasitede olacak. % 12 meyilli orman yollarında yüklü taşıma yapacak kapasitede olacak. İşe başlamadan önce treyler yüklü olarak denenecek, çekiş gücü ve aranan şartlara uygun ise işe başlatılacaktır

4-Treylerin bakımları yapılmış olacak, Trafik Yasası ile ilgili mevzuata uygun olacaklar. Akaryakıt gideri İdarece karşılanacak, kiralanan araçlarda meydana gelecek her türlü arıza ve diğer giderler yükleniciye ait olacak. Kiralanacak araçlar 24 saat İdarenin belirlediği yerde sürücüleri ile birlikte her an harekete hazır halde bekletilecektir Kiralanacak öncü araç İdarenin diğer ormancılık faaliyetlerinde de kullanılabilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü (Personel Şefliği), Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (Altmışbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
B(189)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam