15 KISIM CERRAHİ EL ALETİ BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

15 KISIM CERRAHİ EL ALETİ BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

15 KISIM CERRAHİ EL ALETİ
BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
15 Kısım Cerrahi El Aleti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/589463
1-İdarenin
a) Adresi : ERTUĞRULGAZİ MH. ESER SK. 11100 BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b)Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : khb11.malihizmet@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kısım Cerrahi El Aleti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bağlı sağlık tesislerimiz Bilecik Devlet Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : Bağlı sağlık tesislerimiz Bilecik Devlet Hastanesi ve Bozüyükl Devlet
Hastanesi ilgili birimine, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış)
takvim günü içinde eksiksiz ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ertuğrulgazi Mh. Eser Sk. / BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 26.01.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-Cerrahi Aletler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır . Garanti süresince cerrahi aletlerin periyodik bakımı ihaleyi alan firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. Garanti üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Üretici firmanın yurt dışında olması durumunda bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerinin yanında noter onaylı Türkçe tercümeli halide verilmelidir.
– Yükleniciler teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan, kırılan , korozyona uğrayanları 15 gün içerisinde yenileri ile bedel talep etmeden değiştirecektir.
– Aletlerin üzerinde bulunması gereken data matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten apostil kaşeli ve noter tasdikli belgenin Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyası içerinde sunulması zorunludur.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
– Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının “teknik şartnameye cevap” çizelgesinde belirtilmesi zorunludur. Teklif edilen ürünlerin onaylı barkod numarasının olmaması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
– Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB’a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
– İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nın (TİTUBB) çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
– İstekliler birim fiyat cetvelindeki sıra numarasını UBB çıktılarının üzerinde belirtileceklerdir.
– Ayrıca, Teklif edilen malzemelere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod/UBB) numarası tekliflerinde belirteceklerdir.
– Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli türkçe tercümesini teklif dosyası içerisinde verecektir
– Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi , üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır .
– Teklif edilecek özellikleri taşıyan Konteynerlerin sterilizasyon muhafaza özelliklerine dair EN ISO 11737-1:2006 standartlarında yapılmış test raporu teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır. Bu test raporunun içerisinden yapılan testlerin ayrıntıları belirtilmelidir. Konteynerler kullanım koşullarında merkezi sterilizasyon ünitesinden ameliyathaneye sevk edilmektedir. Bu nedenle test raporunda konteynerlerin hareketli ve hareketsiz ve ameliyathane dışında yer değişimi yapıldıktan sonra sterilizasyonu muhafaza ettiğine dair sonuçları olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
– İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için aynı özellikte olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri kısıma ilişkin Teknik Şartname Numune Listesinde belirtilen kadar ürünü temsilen numune olarak teklif dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. İstekli birden fazla kısıma(sete) teklif vermesi halinde tekrarlayan ürün kodu bulunan numune kalemlerini bir sunabilir. Bu durumda numune teslim tutanağında ürünün hangi setler ve kalemler için verildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Numuneler tekli olarak ambalajlanacak olup üzerinde firma adı, set adı, kalem numarası belirtilmelidir. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik yada hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
-Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde “Teknik Şartnameye Cevap Belgesi” verilecektir. Teknik şartnameye cevap belgeleri, teklif veren isteklinin kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.
– Numuneler sözleşme esnasında (uhdesinde kalanlar hariç) firmalara iade edilecektir. Numuneler mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması , eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi , koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. İstekliler verecekleri numuneleri işaretleyerek ve isimlendirerek “numune teslim tutanağı” adı altında listesiyle beraber teklif dosyası içerisinde sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sektereliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ertuğrulgazi Mh. Eser Sk. / BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BN:1)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam