BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Asansör Periyodik Bakım Onarım , Jenertör Periyodik Bakım Onarım , Transformatörler İle Modüler Hücreler Ve Donanımların (Trafo, Og Hücreler Ve Bileşenleri) İşletme Sorumluluğu, Elektrik Tesisi/Tesisatı Bakım Ve Onarım Hizmet hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/121394

1-İdarenin

a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 1. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1.KISIM ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İÇİN; *TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, *Yetkili Servis Belgesi, ihale dosyasında noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretlerini sunulması zorunludur. 2.KISIM JENERATÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İÇİN; *Yetkili Servis Belgesi veya (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi/Distribütör Belgesi/ Üretici Belgesini) noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretini ihale dosyasında sunulması zorunludur. 3.KISIM TRANSFORMATÖRLER İLE MODÜLER HÜCRELER VE DONANIMLARIN (TRAFO, OG HÜCRELER VE BİLEŞENLERİ) İŞLETME SORUMLULUĞU, ELEKTRİK TESİSİ/TESİSATI BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İÇİN; *İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendisin, EMO tarafından yılsonuna kadar geçerli olmak üzere verilen “Elektrik 1 kV üstü ve 1 kV altı tesisler SMM Belgesi” ve “İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi” noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretini ihale dosyasında sunulması zorunludur.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Özel veya Kamuda yapılan ;

1. Kısım İçin teklifte bulunan istekliler Asansör Bakım Onarım Hizmet Alımı ,

2.Kısım İçin teklifte bulunan istekliler Jeneratör Bakım Onarım Hizmet Alımı,

3. Kısım İçin teklifte bulunan istekliler Trafo Bakım Onarım/ Trafo İşletme Sorumluğu /Elektrik Tesisisatı Bakım Onarım Hizmet Alımı, 

konusunda benzer iş olarak iş deneyim belgesi sunacaklardır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü (Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 ,1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı-BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (BN-54)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

 • YORUM
reklam