BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/468154
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK
MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : OKSİJEN GAZI : 374.500 M3 AZOT PROTOKSİT GAZI: 4.000 KG SIVI AZOT
GAZI : 1.800 LT KARBONDİOKSİT GAZI: 260 KG KURU HAVA : 70 M
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : *İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNİN BAKİYELERİ (GÖLPAZARI İLÇE
DEVLET HASTANESİ, İNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ, YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ,
PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞHEKİMLİĞİ) 112 ACİL
SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞHEKİMLİĞİNE TESLİM EDİLECEKTİR. *2. BASAMAK SAĞLIK
TESİSLERİNİN BAKİYELERİ (BİLECİK DEVLET HASTANESİ, BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ,
SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ, OSMANELİ M.S.Ç. DEVLET HASTANESİ) HER TESİSE AYRI AYRI
TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Tüpler sağlık tesislerinin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yerlere teslim edilecek olup,
hastanece görevlendirilen bir personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edilecektir.
Tüpler hastanelerin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yere hastanece görevlendirilen bir
personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edildikten sonra montaj tarihi ile
monte edenin ismi ve imzası tüplerin başına konacak olan tabelaya yazılacaktır. Sağlık
tesislerimizin geçilen siparişleri doğrultusunda 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında peyder
pey teslim edilecektir. İstekli tüplerin basınç kontrollerinin yapıldığına dair belgeler kontrol
teşkilatına teslim edecek olup, tüplerin dolum esnasında gerekli kontrollerden geçtiğine dair
bandroller tüplerin başında olacaktır. Ayrıca teslim edilen tüplerin kaç litre olduğu ve içinde
lt/m3/kg olduğu irsaliyede belirtilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK
NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 17.10.2018 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sağlık Tesislerine verilecek olan “Medikal oksijen gazı” ve “Protoksit Azot gazı” İçin Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden alınmış; ”Medikal Oksijen -Azot Gazı Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi”ni idareye teklif zarfında sunacaktır. Eğer teklif veren firma yalnız Dolum, Dağıtım veya Depolama belgesi olan firma ise Bayisi olduğu üreticiden(onun belgesini sunacak) yetki belgesi almış olması ve bu belgeyi idareye teklif zarfında sunması gerekmektedir.
* Prodoksit D’Azot Gazının TSE belgesi idareye teklif zarfında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da Özel Sektörde Alımı yapılmış Tıbbi Gaz Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Ertuğrulgazi Mah. Mevlana Sok. No:32. 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Karşısı Bilecik) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (bn:354)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam