İhale İlanı

İhale İlanı

 

İhale İlanı

2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı

50.000 KG PROPAN GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          : 2012/168560

1-İdarenin

                a) Adresi                                               : Bahçelıevler Mah. 2'ncı Jandarma Egıtım Tugay Komutanlıgı 11060                                                                                   MERKEZ/BİLECİK

                b) Telefon ve faks numarası                                             : 2282124101 – 2282124101

                c) Elektronik Posta Adresi                                : jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği

                    internet adresi (varsa)                                  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın                                                              

                a) Niteliği, türü ve miktarı                                               : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu 

                                                                 Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

                                                                 ulaşılabilir.

                b) Teslim yerleri                                 : 50.000 KG. PROPAN GAZ (DÖKME GAZ) : 2'NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY

                                                                 KOMUTANLIĞI / BİLECİK (30.000 KG.), 5'İNCİ JANDARMA EĞİTİM TABUR

                                                                                                KOMUTANLIĞI / GÖLPAZARI / BİLECİK (8.500 KG.), JANDARMA ULAŞTIRMA

                                                                 EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI / SÖĞÜT / BİLECİK (11.500 KG.).

                c) Teslim tarihleri                                               : 2’NCİ JANDARMA EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI 426 NU.LI TAŞINIR MAL

                                                                 SAYMANLIĞINCA, İHALE KONUSU MALIN/MALLARIN TAAHHÜT SÜRESİ

                                                                 İÇİNDE HANGİ BİRLİĞE, HANGİ GÜNLERDE VE NE MİKTARLARDA TESLİM

                                                                 EDİLECEĞİ, ŞARTNAMENİN EK?İ OLAN İHTİYAÇ LİSTESİNDE YAZILI TARİH

                                                                 ARALIKLARINA BAĞLI KALMAK KAYDIYLA, HAFTALIK VEYA AYLIK OLARAK

                                                          YÜKLENİCİYE İMZA KARŞILIĞI TEBLİĞ EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                                  : 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı / Bilecik

                b) Tarihi ve saati                                 : 05.12.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler tarafından, enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilen lpg dağıtıcı lisans belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı / Bilecik adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı / Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam