• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İHALE İLANI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

1- Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile muhammen bedelden artırım yapılarak ihale edilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Üniversitemiz Gülümbe Kampüsü Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhale dokümanı, mesai saatleri içinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 nolu hesabına 50,00.-TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlik belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5- Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

 

A- Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Belgesi ve Diğer Adres Belgilerini

gösterir belge), Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

B- T.C. Savcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi vermesi (Adli Sicil Kaydı Belgesi 2013 tarihli),

C- 2013 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesinin aslını vermesi,

D- İmza sirküleri vermesi,

E- İstekliler adına vekaleten iştirak edenin 2013 yılı tarihli vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile

imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F- İhaleye katılan kişilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi mükellefi olduklarına dair belge vermesi, vergi

levhasının noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür imzalı fotokopisi,

G- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %3’ü oranında geçici nakit teminat tutarının Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ait T.C. ZİRAAT BANKASI BİLECİK ŞUBESİ TR390001000118483433475001

numaralı hesabına yatırdığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini

vermesi,

I- İdari şartnamenin 7'nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı ihale dosyasını vermesi,

İ- İsteklilerin kantin, kafeterya işleticisi, pastane, lokanta veya market işletmecisi olması ve bunu belgelemesi,

J- İhale konusu ile ilgili isteklilerin İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye veya ilgili kuruluşlardan almış oldukları işyeri

ruhsatnamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

K- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge,

L- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge,

M- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı

bırakılır,

N- İstenen belgeler 2013 tarihli olacaktır. (Asıl veya noter tasdikli)

İşin Adı: Tahmini Bedeli: (Yıllık) GEÇİCİ TEMİNAT İhale Gün ve Saati:

Söğüt Meslek Yüksekokulu

304 m2 Kantin Kiralanması İşi 5.000,00.-TL 150,00.-TL 14 / 08 / 2013 10.00

Söğüt Meslek Yüksekokulu

20 m2 Kırtasiye Kiralanması İşi 2.000,00.-TL 60,00.-TL 14 / 08 / 2013 11.30

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

100 m2 Kantin Kiralanması İşi 3.000,00.-TL 90,00.-TL 14 / 08 / 2013 14.00

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

80 m2 Kantin Kiralanması İşi 2.000,00.-TL 60,00.-TL 14 / 08 / 2013 15.30

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

175 m2 Kantin Kiralanması İşi 6.000,00.-TL 180,00.-TL 15 / 08 / 2013 10.00

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

15 m2 Kırtasiye Kiralanması İşi 2.000,00.-TL 60,00.-TL 15 / 08 / 2013 11.30

Şehir Kampüsü Derslik Blokları

135 m2 Kantin Kiralanması İşi 2.000,00.-TL 60,00.-TL 15 / 08 / 2013 14.00

Merkez Kampüs 1 Nolu Kantin ve

Rektörlük Çay Ocakları 322 m2 20.000,00.-TL 600,00.-TL 15 / 08 / 2013 15.30

Kiralanması İşi

Merkez Kampüs 1 Nolu Kırtasiye

10 m2 Kiralanması İşi 5.000,00.-TL 150,00.-TL 16 / 08 / 2013 10.00

Merkez Kampüs Derslik Blokları B Blok

19 m2 Kırtasiye Kiralanması İşi 5.000,00.-TL 150,00.-TL 16 / 08 / 2013 14.00

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

100 m2 Kantin Kiralanması İşi 3.500,00.-TL 105,00.-TL 16 / 08 / 2013 15.30

İlan olunur.

B (327)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam