İHALE İLANI BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Taşıt Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/26972
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:40 PK:11040 Merkez/BİLECİK
b)Telefon ve faks numarası : 2282121011 – 2282121233
c) Elektronik Posta Adresi : refik.basaran@tarim.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 (dört) adet kapalı kasa koltuklu kamyonet kiralama işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kiralanacak Taşıtlar Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün
iş tanımında mevcut Bilecik Merkez, Merkez Köyler ve Beldeler,
İlçeler, İlçe Köyleri ve Beldeleri ile İl dışındaki görevlerde, ihtiyaç
duyulduğunda bağlı kuruluşların ve diğer kamu kurumlarının Bilecik
Merkez, Merkez Köyler ve Beldeler, İlçeler, İlçe Köyleri ve Beldeleri ile
İl dışındaki görevlerinde kullanılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.02.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
(Ana Hizmet Binası 2. Kat 4 nolu oda)
b) Tarihi ve saati : 27.01.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K1 Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede her türlü taşıt kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü- Satın Alma Birimi (Ana Hizmet Binası 2. Kat 10 nolu oda) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ana Hizmet Binası 2. Kat 4 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İsteklilerin Taşıtların Marka, Model, Model Yılı, Motor Hacmi, Beygir Gücü ve Kasko Değeri” bilgilerinin bulunduğu taşıt listesini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
Teklifleri ile birlikte araç kasko değerine esas teşkil edecek söz konusu listeyi sunmayan isteklilerin teklif ettikleri bedeller, teknik şartnamede detay ve özellikleri belirtilen araçlardan kiralanabilecek olan ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayınlanan kasko değer listesinde bulunan en yüksek kasko değerine sahip araç için sunulmuş kabul edilecektir.
Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (Katma Değer Vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta vb. giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatın verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.
İhale sürecinin uzaması durumunda idare işe başlama ve bitiş sürelerini belirlemekte serbesttir. (BN:29)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam