• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İHALE İLANI BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/60064
1-İdarenin
a) Adresi : ERTUGRULGAZI MAH. ERTUGRULGAZI CAD. 38 11040 MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282121011 – 2282121233
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Kurşunlu Köyü Vayis Mevkii 308 parselden oluşan
716,86 dekarlık alanda Gıda İhtisas OSB kurulmasına yönelik fizibilite
çalışmasının yapılması için danışmanlık hizmeti alınmasıdır. Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Kurşunlu Köyü Vayis Mevkii
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu
(Ana Hizmet Binası 2. Kat 4 nolu oda)
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından
az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim
belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede isteklilerin en az 1 (bir) İhtisas OSB fizibilite raporu hazırlamış olma iş deneyim şartı aranacaktır
ve hazırlanmış olan bu rapor veya raporlar benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Tarım ve Orman MüdürlüğüSatın Alma Birimi (Ana Hizmet Binası 2. Kat 10 nolu oda)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu (Ana Hizmet Binası 2.
Kat 4 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel
üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır. (BN:39)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam