KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/207500
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi Mh. Mevlana Sk. No:32 11100 MERKEZ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282100254 – 2282100252
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM KALİBRASYON HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bilecik Devlet Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Söğüt Devlet Hastanesi, Osmaneli M.S.Ç. Devlet Hastanesi, Bilecik Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 İl Ambulans Servisi, Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe
Devlet Hastanesi, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, İnhisar İlçe Devlet Hastanesi, Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, Merkez TSM,
Söğüt TSM, Osmaneli TSM, Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA SOK. NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 29.04.2020 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım Genel Nitelikli Cihazların Kalibrasyonu için teklif verecek istekliler; * TS EN ISO/IEC 17020 ve /
veya TS EN ISO/IEC 17025 STANDARTLARINI KAPSAYAN TEST, KONTROL VE KALİBRASYON YAPABİLME
YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN UYGUNLUK BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. BU BELGELERİN
NOTER ONAYLI SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR ONAYLI SURETİ TEKLİF DOSYASINDA
SUNULACAKTIR. 2. Kısım Radyografik Görüntüleme Cihazların Kalibrasyonu için teklif verecek istekliler; **
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018/26 SAYILI TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET
ALIMI İŞLEMLERİ GENELGESİNİN 2.5 MADDESİ GEREĞİNCE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
TARAFINDAN İLGİLİ CİHAZ İÇİN TEST, KONTROL VEYA KALİBRASYON ZORUNLULUĞU İHALE TARİHİ
İTİBARİYLE OLMASI HALİNDE YETKİLENDİRME BELGESİ, İHALE TARİHİ İTİBARİYLE YETKİLENDİRME
BAŞLATILMADIĞI DURUMDA İSE TS EN ISO /IEC 17020 “ÇEŞİTLİ TİPTEKİ MUAYENE KURULUŞLARIN
ÇALIŞTIRILMALARI İÇİN GENEL KRİTERLER “ STANDARDINI KAPSAYAN TEST , KONTROL VE
KALİBRASYON YAPABİLME YETKİSİNE SAHİP OLDOUĞUNU GÖSTEREN UYGUNLUK BELGESİNE SAHİP
OLMALIDIR. BU BELGELERİN NOTER ONAYLI SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR ONAYLI
SURETİ TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR. ***AYRICA İSTEKLİLER KULLANILACAK REFERANS
DONANIMLARIN İZLENEBİLİRLİK SERTİFİKALARININ BİR ÜST KURUM VEYA TÜRKAK VEYA MUADİLİ
TARAFINDAN AKREDİTE OLMUŞ İZLENEBİLİRLİĞİ OLAN LABORATUVARLARDAN VEYA REFERANS
DONANIMIN ÜRETİCİ/ YETKİLİ SERVİS FİRMASINDAN ALINAN GEÇERLİ TARİHE SAHİP OLDUĞUNU VEYA
REFERANS DONANIMLARIN İZLENEBİLİRLİĞİ BELGELENDİRİLMİŞ KALİBRATÖRLER İLE YAPTIRILMIŞ
OLDUĞUNU TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör ile yapılan kalibrasyon hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ERTUĞRULGAZİ MAH. MEVLANA
SOK. NO:32 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI BİLECİK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.(BN-76)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam