KIRAL: “TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN MESLEKİ DAYANIŞMAYA SAHİP ÇIKMALARI GEREKMEKTEDİR”

KIRAL: “TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN MESLEKİ DAYANIŞMAYA SAHİP ÇIKMALARI GEREKMEKTEDİR”

İlk olarak 9 Ocak 2015 tarihinde Ankara da yapılan 74. Başkanlar Kurulu toplantısında tanıtılıp, 12 Ocak’tan itibaren kullanıma açılacağını Genel Başkan tarafından açıklandığını belirterek 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan mecburi meslek kararı ile, 01/01/2015 tarihi itibarıyla uygulama zorunluluğu getirildiğini belirtti.

 

Kıral, yazılımın başarısının, kullanılmaya başlandığı andan itibaren uygulanması ve meslek mensuplarının sahiplenmesi ölçüsünde olacağını ifade ederek şunları söyledi:

 

 “Rekabetin, fiyat ve oranlarla değil, verilecek kalite ile ölçülmesini sağlayacaktır”

“Hepimizin yıllardır yaşadığı mesleki problemlerin çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı" ilk olarak 9 Ocak 2015 tarihinde Ankara da yapılan 74. Başkanlar Kurulu toplantısında tanıtılıp, 12 Ocak’tan itibaren kullanıma açılacağı Genel Başkanımız tarafından açıklandı.

Turmob tarafından, e-birlik projesindeki, hem meslektaşlarımız hem de Odalardaki, uygulama açısından yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, 24 Ocak 2015 Cumartesi günü Ankara da düzenlenen eğitime, Odamızı Temsilen Oda Sekreterimiz Haşan Cinit ile Birlikte katıldık. İlk defa uygulanacak olması nedeniyle bir çok kişinin aklına takılan soruların da oluştuğu bu toplantı planlanan süreyi 2 saat aştı.

Turmob eğitim salonunda; Genel Sekreter Yücel Aktemur’un sunumunun ardından Bilgi işlemciler Odalarda yapılacak işlemleri aktardılar. Orada yapılan sunumu, Haksız rekabet kullanıcı klavuzunu odamıza taşıdık. Yazılımın kullanımı hakkında, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan mecburi meslek kararı ile, 01/01/2015 tarihi itibarıyla uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

 

“Bu Mecburi Meslek Kararı üyelerimizin daha çok kurumlaşmasının önünü açacak ve meslektaşlar arasındaki dayanışmayı arttıracaktır

E-Birlik Modülü ile birlikte hazırlanan yazılım bize, tek bir veri tabanından takip ve kontrolü sağlayacak ve hizmet kalitesini ön plana çıkarıp, rekabetin, fiyat ve oranlarla değil, verilecek kalite ile ölçülmesini sağlayacaktır.

Bu Mecburi Meslek Kararı; Üyelerimizin daha çok kurumlaşmasının önünü açacak ve meslektaşlar arasındaki dayanışmayı arttıracaktır.

 

Bu Yazılım ile yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden, hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilemeyecektir. Bütün meslektaşlarımızın Ücret tarifesine uymaları ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında bir ücretle iş görülmesinin önüne geçilecektir. Ücret almadan veya asgari ücret tarifesinin altında iş yapılamayacaktır. Sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu borcunu ödemeden bir başka meslek mensubu tarafından hizmet verilemeyecektir. Bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin altında, düşük ücret teklif edilerek iş alınamayacaktır. Müşteri başka meslek mensubuna gitmek istediği zaman devir teslim tutanağı düzenlenecek ve alacak varsa devir teslim tutanağına yazılarak imza altına alınacaktır. Meslektaş değiştirecek olan müşterilerin daha önceden çalıştığı meslek mensubuna borcu var ise bir başka meslek mensubuna iş yaptırmasının önüne geçilecektir. Sözleşme fesih edilmeden, başka meslek mensubunun sözleşme yapması, hem yasak hem de yazılım yeni sözleşme düzenlemeye olanak vermeyecektir. Bürolarda staj yapan veya bağımlı çalışan meslek mensupları bürodan ayrıldıktan sonra iki yıl geçmeden o büronun müşterisinin işini alamayacaktır. Borcu olsun ya da olmasın müşteri devirlerinde, devir teslim tutanağı düzenlemek zorunludur. Yazılım bir taraftan müşterinin borcu varsa bunun devir teslim tutanağına yazılmasını, diğer taraftan, işi alacak meslek mensubunun, borç varken işi almasının yasak olduğunu bilmesini sağlıyor. Yazılımın sağladığı imkanlar ile artık büyük ölçüde, meslek mensubu haksız bir şekilde, müşterisinin gitmesinden ve giderken borç bırakma korkusundan uzaklaşacak, bugünkü ücretini almasının rahatlığını yaşayacaktır. Bu işlemlerin odalarımız tarafından İzlenmesini sağlayacak olması da, haksız rekabeti önleyici bir önlem olarak düşünülmüştür.

 

“Yazılımın başarısı, kullanılmaya başlandığı andan itibaren uygulanması ölçüsünde olacaktır”

Odamıza ait, www.bileciksmmmo.org/ adresli web sitemizdeki e-birlik adıyla açılan linkten 2015 yılı sözleşmeleri internet sitemize girerek elektronik ortamda düzenlenmesi yapılacaktır.  

Meslek kararı doğrultusunda; müşterinize imzalatmış olduğunuz sözleşmeleri, fesihleri ve müşteri devirlerinizi yazılımla sistem üzerinden, bildirmeniz yasal zorunluluktur.

Yazılımın başarısı, kullanılmaya başlandığı andan itibaren uygulanması ve meslek mensuplarının sahiplenmesi ölçüsünde olacaktır.

Tüm meslektaşlarımız, Haksız Rekabete Mücadele Yazılımı ile Mesleki Dayanışmaya Sahip Çıkmaları gerekmektedir. Türmob’un hazırlayıp bizlerin kullanımına sunduğu ve piyasada büyük bütçeler ile yapılabilecek bu yazılımı kendi ekibiyle oluşturan, başta Genel Başkan Nail Sanlı ve Kurul Üyelerine, ayrıca bu yazılımda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.

Buraya kadar Haksız Rekabet den Bahsettik, şimdi de kısaca Etik İlkeler yönetmeliğine değinip bu konuda yapılacakları da aktaralım.

Etik ilkeler hakkında yönetmelik 19 Ekim 2007 Tarih 26675 sayılı Resmî Gazete de Turmob tarafından çıkarılan meslek yasamıza istinaden yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamındadır. Kapsama dâhil meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler bu Yönetmeliğin "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerin Meslekî Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler" başlıklı ekinde yer almaktadır.

Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun 50 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yukarıda, Amaç Kapsam Dayanak ve Yürürlülük’ü içeren Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmeliğin 4 maddesini zikrettim.

Bu çerçevede oluşan Muhasebe etiği ile ilgili Turmob dan odamıza gelen yazıları 23 ve 27 Ocak 2015 tarihlerinde, Odamızda bulunan mail adreslerinize gönderdik. Yoğun iş yükü arasında birçoğumuzun inceleme fırsatı olmadığı kanısındayız. Ancak zaman daralmıştır. Müracaatların Ocak sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

“Etik Eğitime başvuru bedeli 50 TL dir”

Etik ile ilgili Turmob un Üyelerimize yönelik hazırladığı kılavuzdan özetle bahsetmek istiyorum. Bu kılavuz ile müracaat şekli ve eğitim süreci tesmer sitesinde daha detaylı olarak bulunmaktadır.

TÜRMOB Etik Eğitim uygulaması teorik ve pratik eğitim süreçlerini içermektedir.

Teorik Eğitim Süreci: Bu portal üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile pratik eğitim süreci ise odalarımızda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülecektir.

Teorik Eğitim Süreci : Bu portaldaki kitap, sunu ve videolardan oluşan eğitim materyalleri ile yürütülecektir. Süreç eğitim kaydının yapılmasından sonra 2 hafta içerisinde en az 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Teorik eğitimin son aşamasında teorik eğitim bilgisinin sınanabileceği "Etik Bilgi Değerlendirmesi" portal üzerinden yapılacaktır.

Pratik Eğitim Süreci: Üyesi olduğunuz oda da Etik Vak'a uygulamaları ile sınıflarda yürütülecektir. 2 gün içerisinde 6 saatlik bir süreyi kapsayacak eğitime katılım için portaldan alınacak "Teorik Eğitim Tamamlama Belgesi"nin odaya verilmesi ve pratik eğitim programının odadan alınması gerekmektedir.

Etik Eğitime başvuru bedeli 50 TL dir. Eğitim bedeli www.turmob.org.tr sitesinden on-line işlemler menüsünden de yatırılmaktadır.”

 

Daha sonra Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kıral’dan sonra kürsüye gelen Eskişehir SMMMO Başkanı S. İlker Özokcu bu işi biz meslek camiası olarak sahiplenmeleri zorunda olduklarını söyleyerek şunları aktardı:

 

ÖZOKCU: “Bu işi biz meslek camiası olarak sahiplenmek zorundayız”

“Sizlerle tekrar bir eğitimde birlikte olmak gerçekten çok keyif verici bir şey. Başkanım bu konuyu bağlarken etiğe geçmeden önce bir şey söylemişti. Ona benzer bir şeyler de yine ben burada, Bilecik’teki bir konuşmamda söylediğimi biliyorum. Yani yasalar çıkar onlar orada kalıyor. Aslında yasalarımızı bizim kendimiz yaratmamız lazım. Gelenekleri biz yaratmalıyız. Bu işi biz meslek camiası olarak sahiplenmek zorundayız. Yıllardır şikayet ediyoruz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi haksız rekabet, haksız rekabet. Onun için bu işin başarıya ulaşması için öncelikle camianın bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Haksız rekabeti düşündüğümüz zaman aslında biz kendi kendimize yapıyoruz. Bugüne kadar yöneticiler olarak hiçbir meslek mensubu üzerinde disiplin mekanizmasını bir baskı unsuru olarak düşünmedik, hissettirmedik, aklımızdan dahi geçirmedik ama bu gelinen noktadan sonra karşı karşıya gelinebilir, gelmeyelim. Çünkü burada hepimizin ortak menfaati var. Bakıyorsun. Dün Eskişehir’de de aynı şeyi yaptık. Çıkıyor arkadaşlar isyan edenler var, ben bilmem kaç senedir alacağım var diyor. Niye almadın arkadaşım? Ben kendime de diyorum, size de diyorum. Niye almadık? Yani işimizi adam gibi yapacağız, 80 müşteriye hizmet vereceğimize 40 müşteriye hizmet vereceğiz, adam gibi para kazanacağız, adam gibi iş olacak, bu mesleğin kalitesi adam gibi olacak. Benim ricam bu sistemin sıkıştırması karşısında biz gevşemeyelim. Biz dik duralım.  Az kazanabiliriz, sıkıntılarımız olabilir. Eskilerin böyle bir şeyi olacağını sanmıyorum da özellikle mesleğe yeni giren arkadaşlarımızın böyle bir şeyi olabilir ama şuna emin olun ne kadar dik durursanız hem işinizde rahatınız o kadar çok olur, hem cebinizde paranız o kadar çok olur. Bunu açık ve net söylüyorum. Onun için hepinizin bu haksız rekabet yazılımına, mesleki kararınıza sahip çıkmamız gerektiğini tekrar sizlere belirtmek istiyorum.”

 

 “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı" ile ilgili bilgilendirme eğitimi toplantısına, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Süleyman Kıral, Eskişehir SMMMO Başkanı S. İlker Özokcu, SMMMO’ya bağlı meslek üyeleri ve eğitmenler Mustafa Uçkaç, Neşet Ertoy’un yanı sıra eski oda başkanlarından Mali Müşavir Hüseyin Şensoy katıldılar.

CANER ALKAN

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam