• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BSK NAKLİ YAPTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/241944
1-İdarenin
a) Adresi : Gülümbe Köyü Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 Sokak
No:12 11180 – MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2282233311 – 2282129900
c) Elektronik Posta Adresi : bilecik@bilecikozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gölpazarı ilçesi Bedi Belen yoluna 6.864 TON BSK nakli Bozüyük
ilçesi Çokçapınar Eceköy yoluna 801,60 TON BSK nakli Merkez
ilçe İlyasbey Erkoca grup yoluna 6.177,60 TON BSK nakli
Osmaneli ilçesi Medetli yoluna 6.336 TON BSK nakli.Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :1)-Gölpazarı ilçesi Bedi Belen köy yolu, 2)-Bozüyük ilçesi
Çokçapınar Eceköy köy yolu, 3)-Merkez ilçe İlyasbey Erkoca
grup köy yolu,
4)- Osmaneli ilçesi Medetli köy yolu
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 160(yüz altmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Gülümbe Köyü
Kurtuluş Mahallesi Karçal Mevkii 4009 SokakNo: 12
Merkez/BİLECİK)
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 – 14:00
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Madencilik, temel metaller ile ilgili ürünler (PMT, Agrega, Granüler malzeme vs.) ve BSK,
Asfalt Yama Malzemesi vs. nakliye hizmeti yapmış olmak, birlikte benzer iş kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dekontun açıklama
kısmında ( “İhale Kayıt Numarası”, “İşin Adı” ve “İhale Dokümanı Satış Bedeli” ibarelerinin belirtilmesi
ve istekliye ait “Vergi No ve/veya T.C. No” yazılması kaydıyla) Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler
Müdürlüğünün banka hesabına(BİLECİK ZİRAAT BANKASI) TR 210001000118387963525001
yatırıldıktan sonra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BN:199)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam