• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
SÖĞÜT JANDARMA ULAŞTIRMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI (SÖĞÜT / BİLECİK) SÜRÜCÜ EĞİTİM PARKURUNA KAVŞAK SİNYALİZASYON YAPIM İŞİ

SÖĞÜT JANDARMA ULAŞTIRMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI (SÖĞÜT / BİLECİK) SÜRÜCÜ EĞİTİM PARKURUNA KAVŞAK SİNYALİZASYON YAPIM İŞİ

 

 

 
İhale İlanı
 
2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı
 
SÖĞÜT JANDARMA ULAŞTIRMA EĞİTİM TABUR KOMUTANLIĞI (SÖĞÜT / BİLECİK) SÜRÜCÜ EĞİTİM PARKURUNA KAVŞAK SİNYALİZASYON YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası                                                     :2012/89452
 
1-İdarenin
 
                    a) Adresi                                                     :Bahçelıevler mah. 2'ncı Jandarma Egıtım Tugay Komutanlıgı 11060 Merkez BİLECİK
 
                    b) Telefon ve faks numarası                     :2282124101 – 2282124101
 
                    c) Elektronik Posta Adresi                        :jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr
 
                    ç) İhale dokümanının görülebileceği
 
                         internet adresi                                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
 
                    a) Niteliği, türü ve miktarı                          :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları   Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 
                    b) Yapılacağı yer                                       :Jandarma Eğitim Ulaştırma Tabur Komutanlığı (Söğüt /Bilecik)
 
                    c) İşe başlama tarihi                                  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
                    ç) İşin süresi                                              :Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
 
 
3- İhalenin
 
                    a) Yapılacağı yer                                       :2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Bilecik
 
                    b) Tarihi ve saati                                        :27.07.2012 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
 
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 
b) Teknik Personel:
 
Adet         Pozisyon                                                                                                        Mesleki Unvan                                       Mesleki Özellikleri                                                 1               ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSİ              EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ 
 
1               ADET ELEKTRİK TEKNİSYENİ                                                                    EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 
Benzer işlere ait tebliğin e/ı grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
 
Elektrik/Elektronik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 try (türk lirası) karşılığı 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Bilecik adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2’inci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Bilecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
 
B(327)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam