2013 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İHALESİ

2013 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İHALESİ

 

2013 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İHALESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2013 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/1896

 

1-İdarenin

a)Adresi

:

GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK

b)Telefon ve faks numarası

:

2282141051-53 – 2282141682

c)Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri

:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük Meslek Yüksek Okulu, Söğüt Meslek Yüksek Okulu, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu, Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu, Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu binalarını ve tesislerini kapsamaktadır.

c)Teslim tarihi

:

01 NİSAN 2013'de SAAT 00:00'da işe başlayacak, 31 ARALIK 2013 SAAT 24:00'da sona erecektir. İhale sürecinin uzaması ve öngörülen sürede sonuçlanmaması halinde, mal alım süreci bir sonraki dönemde (Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği gereğince 1 Temmuz döneminde) 01 TEMMUZ 2013 SAAT 00:00'da başlayacak, 31 ARALIK 2013 SAAT 24:00'da sona erecektir.


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati

:

11.02.2013 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat esas alınarak, Yüklenici İhale tarihinde geçerli durumda olan üretim ve/ veya dağıtım yapabilir firma olduğunu gösterir ilgili Lisansların aslı veya noter onaylı örneğini teklifine ekleyecektir. İhaleye girecek firmaların üretim lisansı veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler olmaları şarttır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosu (R-105-C Nolu Oda) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. Strateji ve geliştirme Dairesi Başkanlığı. T.C. Ziraat Bankası 483433475001 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

B(14)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam