BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ BOZÜYÜK 70.YIL SAĞLIK VE GÖLPAZARI İMAM HATİP LİSELERİ ONARIMI İŞİ
admin • 6 Haziran 2013 10:46:45 
BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ BOZÜYÜK 70.YIL SAĞLIK VE GÖLPAZARI İMAM HATİP LİSELERİ ONARIMI İŞİ

BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ BOZÜYÜK 70.YIL SAĞLIK VE GÖLPAZARI İMAM HATİP LİSELERİ ONARIMI İŞİ

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ BOZÜYÜK 70.YIL SAĞLIK VE GÖLPAZARI İMAM HATİP LİSELERİ ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2013/68313

 

1-İdarenin

a)Adresi

:

Hürriyet Mahallesi Dumlupinar 5. Sok. No:2 11180 MERKEZ/BİLECİK

b)Telefon ve faks numarası

:

2282121099 – 2282124804

c)Elektronik Posta Adresi

:

bilecik@bilecikozelidare.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Merkez-Bozüyük-Gölpazarı / BİLECİK

c)İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Bilecik İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sok. No:2 11180 – MERKEZ BİLECİK

b)Tarihi ve saati

:

04.06.2013 – 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1.KISIM BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ONARIM İŞİ için Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII veya CIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

2.KISIM BİLECİK BOZÜYÜK 70.YIL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ WC ONARIMI VE ÇATI TADİLATI İŞİ ve 3.KISIM BİLECİK GÖLPAZARI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ için Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1.KISIM BİLECİK MERKEZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ONARIM İŞİ için İnşaat Mühendisi veya Mimar veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi 2.KISIM BİLECİK BOZÜYÜK 70.YIL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ WC ONARIMI VE ÇATI TADİLATI İŞİ ve 3.KISIM BİLECİK GÖLPAZARI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ için İnşaat Mühendisi veya Mimar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sok. No:2 11180 – MERKEZ BİLECİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Hürriyet Mah. Dumlupınar 5.Sok. No:2 11180 – MERKEZ BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

B(205)

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments