BURSA OBM,BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI UYGULAMA PROJESİ MAKİNALI ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATASI İŞİ.
admin • 18 Haziran 2013 11:09:57 
BURSA OBM,BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI UYGULAMA PROJESİ MAKİNALI ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATASI İŞİ.

BURSA OBM,BİLECİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA SAHASI UYGULAMA PROJESİ MAKİNALI ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATASI İŞİ.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BİLECİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa OBM,Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Ağaçlandırma Sahası uygulama Projesi Makinalı Arazi Hazırlığı ve dikenli tel ihatası işi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/75948

1-İdarenin

a)Adresi

:

ERTUĞRULGAZI MAHALLESI ERTUĞRULGAZI CADDESI No:4 MERKEZ/BİLECİK

b)Telefon ve faks numarası

:

2282121137 – 2282121291

c)Elektronik Posta Adresi

:

bilecikisl@ogm.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği 648-649-650-651-655-656-657-658-659-660-661 Nolu bölmeler

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 75(Yetmişbeş) gündür

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü , Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK

b)Tarihi ve saati

:

09.07.2013 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge hükmündeki ilgili meslek odasından Orman Mühendisleri Odasının; belgesinden de 10 Ekim 2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi gazetede yayınlanan, Orman Mühendisliği, Orman bürolarının çalışma alanlarına dair yönetmelik gereği ormancılık ve orman ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği' ne göre düzenlenmiş; Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenmiş ve idari şartnamede belirtilen belgeler,

Tüzel kişi olması halinde, 10 Ekim 2009 tarihli 27372 Sayılı Resmi Gazetede yaymlanan; Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek bürolarının çalışma alanlarına dair yönetmeliğinin 9-10-11-12-13 ve 14.Maddelerine göre kurulmuş olması ve Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesinde 5531 Sayılı Kanunun 4.maddesi 1.Fıkrası A bendinde sayılan ve içinde uzmanlık konuların ilişkin ağaçlandırma erozyon kontrolü, fidan üretimi rehabilitasyon ve proje yapımı gibi Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içermesi, ortakları arasında yada teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ruhsatlı ve yetkili Orman Mühendisi veya Mühendisleri veya Orman Yüksek Mühendisi/Mühendisleri bulunması koşulu ile Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan tarihi içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 adet en az 160-230 Hp ve üzeri gücünde paletli Dozer

1 adet paletli traktör Bıçağı

En az 5 adet olmak üzere;24 Hp ve üzeri gücünde ;aks genişliği 170 cm olan Ekskavatör


İsteklinin kendi malı olan makine techizat ve diğer ekipmanı;fatura,demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edilecektir.Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (en az 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olmak üzere) aynı teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur.
 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1-Kamu veya özel sektör'de yapılan makine ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma erozyon kontrolü toprak muhafaza suni tensil fidan üretimi ve bakım işleri ile bunların etüd proje işleri hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

2-Benzer işe denk olarak kabul edilecek Mühendislik bölümü Orman /Orman Yüksek Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü , Ertuğrulgazi Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi No:4 BİLECİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
B(235)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments