İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

BİLECİK VALİLİĞİ

İL ÖZEL İDARESİ’DEN

İHALE İLANI

 

 

1-      İlimiz Gölpazarı İlçesi Demirhanlar Köyü Gemici Mahallesi H24 d1  paftasında yer

alan, Sakarya Nehri yatağında bulunan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 91.586,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın I (a) Grubu Maden (kum-çakıl) ocağı olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 5 yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

                                                                        MUHAMMEN

NİTELİĞİ  :               MEVKİİ                  :                         BEDELİ          :        İHALE TARİHİ:      İHALE SAATİ:

                                                                                       

I (a) Grubu              Gölpazarı İlçesi                              800.000,00.-TL.          11.03.2013                                 14 : 05

Maden Ocağı         Demirhanlar Köyü

                           Gemici Mahallesi

 

 

                2- I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocağının Muhammen bedeli 800.000,00.-TL. (Sekizyüzbin.Türk Lirası) olup, Geçici teminat miktarı 24.000,00.-TL. (Yirmidörtbin.Türk Lirası)’dır.

                3- İhale, 11.03.2013 tarihi Pazartesi günü saat 14:05’de Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda, Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

                4- İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içersinde Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilir veya ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

    İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a)      Gerçek kişiler için:

 –  Kanuni ikametgahını gösteren ikametgah belgesi

 –  T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

 –  Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

 –  Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu

 –  Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname

 –  Vekaleten katılacak olanların noter tasdikli vekaletnameleri

 –  Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge

 –  Bilecik İl Özel İdaresi’ne borcu olmadığına dair belge

 

b)      Tüzel kişiler için    :

      Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte,

 –  Maden Kanunu’nun 6. maddesindeki koşulları taşıyan tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri.

 –  Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi örneği,

–  Yönetim onaylı imza sirküleri’ni, en geç 11/03/2013 tarihi Pazartesi günü ihale başlayıncaya  kadar İhale Komisyon  Başkanlığına teslim etmeleri ve belirtilen saatte hazır bulunmaları şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilemez.

 

 

İLAN OLUNUR.

B(76)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam